Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Hygienická vyhláška pro lesní školky

Poslední pracovní den loňského roku, tedy v pátek 30. prosince 2016, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 465/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nová vyhláška č. 465/2016 Sb. stanovuje několik základních hygienických podmínek, které musí lesní mateřské školky splnit, aby se mohly zapsat do školského rejstříku a čerpat tak peníze na provoz jako státní školky.

Lesní školky byly do školského zákona definitivně zařazeny až jeho loňskou novelou č. 178/2016 Sb. Podle současného znění školského zákona č. 561/2004 Sb. se za lesní mateřskou školu považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy přitom nesmí být stavbou podle stavebního zákona.
Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, musí prostory a provoz škol a školských zařízení splňovat mnoho náročných hygienických požadavků. Konkrétně a podrobně jsou pak tyto požadavky stanoveny právě vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Jen mateřské školky splňující všechna kritéria daná zákony a vyhláškami pak mohou požádat o zápis do školského rejstříku. Registrace v tomto rejstříku Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) příslušné mateřské škole zaručí peníze na provoz ze státního rozpočtu.
Lesní školky, i když už jsou regulérně součástí školského zákona, logicky nemohly přísným hygienickým požadavkům vyhovět. Nedostávaly tak příspěvek na provoz a musely se spoléhat jen na příjmy ze školného. Pro mnohé rodiče tak lesní školky byly finančně nedostupné. Nyní se novelizující vyhláškou č. 465/2016 Sb. vkládá do vyhlášky č. 410/2005 Sb. zcela nový § 9, podle kterého stačí lesním školkám splnit jen několik základních podmínek, aby mohly požádat o zápis do školského rejstříku. Jde zejména o přísun vody, ochranu před nepříznivým počasím a zajištění místa pro odpočinek. Lesní školky tím dostaly možnost registrovat se v rejstříku MŠMT a kromě toho, že budou mít nárok na státní peníze, budou v nich také děti smět absolvovat poslední předškolní rok, který bude od školního roku 2017/2018 povinný (psali jsme zde). Lesní školky tedy budou plnohodnotným zařízením pro předškolní vzdělávání. Novelizující vyhláška č. 465/2016 Sb. nabude účinnosti 14. ledna 2017 a ministryně školství přislíbila, že vydá stanovisko pro krajské úřady, aby lesním školkám umožnily pozdější zápis do rejstříku, protože termín pro podání žádostí pro příští školní rok již uplynul.

Požadavky pro lesní mateřské školky podle novelizující vyhlášky č. 465/2016 Sb.:

(1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.
(2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou.
(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.
(4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.