Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Snížení DPH u stravovacích služeb

Současně se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vyšla ve Sbírce zákonů také novela č. 113/2016 Sb., kterou se mění některé související zákony. Souhrnnou novelou souvisejících zákonů se mimo jiné mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, a v něm se s účinností od 1. prosince 2016 snižuje sazba DPH pro stravovací služby ze současných 21 % na 15 %. Snížení sazby DPH se netýká podávání alkoholických nápojů.

Novela č. 113/2016 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, konkrétně mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v souhrnné novele č. 113/2016 Sb. obsahuje úpravu pravidel povinné elektronické formy podání a také snížení sazby DPH u stravovacích služeb.
Změny v pravidlech pro elektronické formy podání týkajících se DPH vstoupily v platnost už 1. května 2016. Šlo zejména o zpřesnění a zpřehlednění formulací v zákoně o DPH a vypuštění některých ustanovení, která byla duplicitně obsažena v zákoně o DPH a v daňovém řádu. Jedinou podstatnou změnou je zpřísnění právní kvalifikace při elektronickém podání, u kterého nebyl dodržen stanovený formát nebo struktura. Až do konce dubna byl chybný formát pouhou vadou podání, kterou bylo možné opravit. Od 1. května 2016 se na podání s chybným formátem hledí jako na neúčinné, tedy jako kdyby nikdy nebylo podáno.
Současně s nabytím účinnosti zákona o evidenci tržeb začne platit také druhá změna DPH obsažená v doprovodné novele č. 113/2016 Sb., kterou je snížení sazby DPH u stravovacích služeb. Od 1. prosince 2016 dojde u stravovacích služeb ke snížení DPH ze základní sazby 21 % na úroveň první snížené sazby 15 %. Do přílohy č. 2 zákona o DPH tak přibude nová položka č. 56 obsahující stravovací služby a podávání nápojů, s výjimkou podávání alkoholických nápojů (kód nomenklatury 2203 až 2208) a tabákových výrobků (kód nomenklatury kapitoly 24). V základní sazbě daně i nadále zůstane dodání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a dalšího doplňkového sortimentu, které bude stejně jako doposud dodáním neboli prodejem zboží. Snížení DPH se dále netýká stravovacích služeb poskytovaných v souvislosti s výchovou a vzděláváním (§ 57 zákona o DPH) a stravovacích služeb poskytovaných v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (§ 58 zákon o DPH) a s poskytováním sociálních služeb (§ 59 zákona o DPH), tyto stravovací služby již jsou od daně osvobozeny bez nároku na odpočet daně.
Novelou č. 113/2016 Sb. se také upřesňuje, že kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.