Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela energetického zákona

Právě dnes vstupuje v platnost novela č. 211/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, tzv. energetický zákon. Hlavní změnou, kterou novela přináší, je možnost snadnějšího odstoupení od nevýhodné smlouvy o dodávkách energie.

Rozsáhlá novela vychází z pravidel tzv. třetího energetického balíčku Evropské komise a má lépe chránit spotřebitele, ale také liberizovat energetický trh. Odběratelé elektřiny či plynu budou mít nově možnost do tří měsíců odstoupit od smlouvy o dodávkách energie bez udání důvodu, pokud dodavatel změní cenu nebo jiné smluvní podmínky. Ovšem pouze tehdy, když držitel licence tuto skutečnost zákazníkovi neoznámí nejpozději 30 dnů předem. V případě, že je zákazník na změnu upozorněn v této zákonné lhůtě, musí od smlouvy odstoupit nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.
Novela posiluje i práva podnikajících fyzických osob, které budou moci do jednoho měsíce odstoupit od smlouvy, pokud nebyla uzavřena v prostorách obvyklých k podnikání příslušného dodavatele energií. Nejčastěji se zřejmě bude jednat o smlouvy uzavřené prostředníky přímo v místě bydliště či podnikání odběratele. 
Novela zvyšuje pravomoci a nezávislost Energetického regulačního úřadu a nařizuje vlastnické oddělení provozovatelů přenosových soustav od výroby nebo obchodu s elektřinou a plynem. Elektrárenské a plynárenské firmy budou mít povinnost zveřejňovat na internetu podmínky dodávek a ceny plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh. A podobně budou zveřejňovány i podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Změny cen nebo jiných podmínek budou muset společnosti zveřejnit nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti.
Podle nových pravidel budou malé vodní elektrárny vyjmuty z dispečerského řízení, což znamená, že je nebude možné dálkově odpojit v případě přebytku elektřiny v síti. Ostatním obnovitelným zdrojům pak v případě omezení výroby dispečerským řízením bude uznán nárok na kompenzaci.
Novela také obsahuje zrušení § 78 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., který držitelům licence pro dodávku teplé vody ukládal povinnost zajistit do 1. září 2011 instalaci měřiče na patě každého domu s více odběrateli. To se sice některým senátorům nelíbilo, ale nakonec novelu schválili jako celek bez připomínek. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 19. 7. 2011 pod č. 211/2011 Sb., a protože podle svého čl. VI nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení, platí od dnešního dne, tedy od 18. 8. 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.