Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Uplatňování DPH u skont a bonusů

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost 1. 4. 2011, zavádí mimo jiné povinnost opravit základ a výši daně při snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění. Generální finanční ředitelství vydalo koncem dubna 2011 k tomuto ustanovení informaci, která se týká opravných daňových dokladů u tzv. skont a bonusů.

Do konce března 2011 měli poplatníci povinnost vystavit opravný daňový doklad pouze v případě zvýšení základu daně, v případě snížení základu daně bylo vystavení opravného daňového dokladu dobrovolné. Po nabytí účinnosti novely č. 47/2011 Sb. je podle § 42 zákona o DPH vystavení opravného daňového dokladu povinné i v případě snížení základu daně. Novela tak v tomto případě reagovala na články 184 a 185 směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. O změnách, které se týkají oprav základu a výše daně, jsme informovali podrobněji v samostatném článku.
Dne 14. března 2011 vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) informaci k § 42 a § 43 o opravách základu daně a výše daně. V této informaci je mimo jiné uvedeno že u tzv. skont a bonusů vyjadřujících sjednané platební podmínky (např. z důvodů překročení limitu odebraného zboží, platby předem, platby v hotovosti apod.) se dosavadní výklad nemění, tzn. nadále se jedná o finanční plnění, u kterých se z hlediska DPH nepostupuje podle § 42 resp. § 43. Informaci GFŘ k § 42 a § 43 najdete zde.
Dne 29. dubna 2011 vydalo GFŘ novou informaci týkající se skont a bonusů, jejíž závěry jsou oproti informaci vydané 14. 3. 2011 odlišné. Z informace vyplývá, že u poskytnutí skont či bonusů je vždy rozhodující, zda byly poskytnuty ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění. V takovém případě je plátce povinen opravu základu a výše daně provést. GFŘ dále upozorňuje, že opravit odpočet daně je povinen také odběratel, kterému byly bonusy poskytnuty. Tato oprava musí být provedena ve zdaňovacím období, kdy se odběratel o bonusech dozvěděl, oprava není tedy vázaná na doručení daňového dokladu. 
Informaci GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů najdete zde.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.