Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

První novela občanského zákoníku

Senát na své schůzi minulý týden rozhodl o tom, že se nebude zabývat novelou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a tím novelu poslal přímo k podpisu prezidentovi. Tzv. nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014 a dosud nebyl novelizován. Pokud novelu podepíše prezident, bude se jednat o první změny za tři roky působnosti tohoto civilního kodexu. Většina změn nabude účinnosti dva měsíce po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

První novelou nového občanského zákoníku se do legislativy vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele nemovitosti, které v předchozím kodexu existovalo celých 50 let. Návrat předkupního práva měl i své odpůrce, ale poslanci ho nakonec těsnou většinou schválili. Předkupní právo, které má mimo jiné přispět k scelování vlastnických podílů, by se do občanského zákoníku mělo vrátit s platností od 1. ledna 2018.
V oblasti bytového práva dojde ještě k prodloužení lhůty pro vyklizení bytu zvláštního určení, a to ze současných tří měsíců na šest měsíců. Navíc, pokud bude s nájemcem v době jeho úmrtí žít nejméně jeden rok jiná postižená osoba nebo osoba starší 70 let, automaticky na ni přejde nájem bytu zvláštního určení. U všech nájmů se pak sníží maximální kauce na nájemní byt ze šestinásobku na trojnásobek nájemného.
Další změny, které přináší první novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uvádíme ve stručných bodech:
  • uzákonění úroků z prodlení u dlužného výživného,
  • veřejná evidence svěřenských fondů rejstříkovým soudem,
  • prodloužení lhůty, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti, ze stávajících tří let na pět let,
  • zrušení povinnosti společenství vlastníků jednotek mít v názvu slovo "vlastníků",
  • možnost uzavřít pracovní smlouvu ihned po dovršení věku 15 let, přičemž den nástupu do práce nesmí být před ukončením povinné školní docházky.
Některé další navrhované změny Poslanecká sněmovna neschválila. Mezi zamítnuté patří např. návrh, aby společenství vlastníků získala zástavní práva k jednotkám, které spravují, nebo návrh, který měl zajistit, aby při svěřování dětí do péče soudy ze zákona preferovaly společnou péči. Asi největší spor se mezi poslanci rozhořel kolem umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školních zařízení, návrh, aby se tato rozhodovací pravomoc vrátila ze soudů zpět na diagnostické ústavy, nakonec také schválen nebyl.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.