Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 musí do příštího pondělí, tedy do 2. května 2011, podat každá osoba samostatně výdělečně činná, i když výdělečnou činnost vykonávala pouze část roku 2010. Výjimkou jsou pouze ty OSVČ, jimž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, čímž se termín pro podání Přehledu posouvá na 1. srpen 2011.

Termíny
Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na základě ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Přehled se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za kalendářní rok, nejpozději tedy do začátku května. V případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce se termín odevzdání Přehledu sice posouvá na začátek srpna, ale o této skutečnosti je třeba příslušnou sociální správu informovat také nejpozději do 2. 5. 2011. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 1. 8. 2011.

Svobodná povolání
Od loňského roku musí tento Přehled odevzdat i tzv. svobodná povolání, tedy osoby, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů. Tyto fyzické osoby jsou na důchodovém pojištění účastny podle § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podrobněji jsme na toto téma psali zde.

Vedlejší SVČ
Pokud chce být fyzická osoba považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, musí s podáním Přehledu příslušné sociální správě oznámit zákonné důvody. Ty pak musí doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl podán Přehled o příjmech a výdajích, nejzazší lhůtou je tedy 30. červen 2011. Takovým důvodem může být například studium, mateřská dovolená, důchod nebo řádné zaměstnání, které je hlavním zdrojem příjmů.

Výše záloh
Dnem podání Přehledu se také mění výše povinných záloh na důchodové pojištění, přesněji řečeno záloha v nové výši se začíná platit od kalendářního měsíce, ve kterém byl Přehled podán. Na toto téma připravujeme samostatný článek.

Časté chyby
Česká správa sociálního zabezpečení každoročně upozorňuje, že nejčastějšími nedostatky při podání Přehledu o příjmech a výdajích jsou nesprávné rozdělení daňového základu z vedlejší a hlavní samostatné výdělečné činnosti a oznámení o spolupráci osob vykonávajících vedlejší SVČ až při podání Přehledu, nikoliv hned při zahájení této spolupráce.

Formuláře
Formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 včetně podrobného návodu jsou k dispozici na jednotlivých správách sociálního zabezpečení, v elektronické podobě pak na webových stránkách ČSSZ. Jste-li majitelem elektronického podpisu, lze Přehled podat i elektronicky prostřednictvím e-podatelny nebo přes Portál veřejné správy (dle oznámení ministerstva vnitra bude transakční část Portálu veřejné správy ukončena k 31. prosinci 2011).

Pokuty a penále
Nepodá-li OSVČ Přehled včas, může jí za to Okresní správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše 20000 Kč, a pokud ani poté nedojde k nápravě, pak až do výše 100000 Kč. Pokud má OSVČ nedoplatek na pojistném, musí ho zaplatit do 8 dnů od podání Přehledu, jinak následuje penále, které činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Přehled pro ZP
Ve stejných termínech musí OSVČ podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, předložit obdobný přehled o svých příjmech a výdajích také všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v loňském roce pojištěna.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.