Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o biocidech

Minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. zákon o biocidech. Nový zákon č. 324/2016 Sb. aktualizuje dosavadní českou úpravu a uvádí ji do souladu s platnými evropskými předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012/EU, tzv. nařízením o biocidech. Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech, nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 18. října 2016.

Používání a dodávání biocidů, tedy chemických směsí určených k hubení nebo odpuzování škodlivých organismů, je v evropské legislativě regulováno právě nařízením č. 528/2012/EU, o biocidech. A protože jde o nařízení, je přímo použitelné ve všech zemích EU. Evropské nařízení o biocidech si klade za cíl zvýšit úroveň ochrany zdraví člověka, zvířat a životního prostředí. Nový český zákon č. 324/2016 Sb. pak opatření z evropského nařízení implementuje do českého právního řádu.
Zákon o biocidech mimo jiné upravuje postavení orgánů státní správy a jejich působnost v oblasti biocidů a definuje povinnosti fyzických a právnických osob při uvádění těchto přípravků na trh. Za porušení povinností stanovených evropským nařízením budou podle nového zákona č. 324/2016 Sb. hrozit sankce nejen výrobcům a distributorům biocidních přípravků, ale i jejich uživatelům. Tomu, kdo použije biocid, který nebyl povolen podle evropského nařízení, nebo ho použije nesprávně, bude hrozit pokuta až do výše 50 tisíc korun. Za nesprávné použití se přitom pokládá použití přípravku v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo příbalovém letáku nebo nerespektování výstražných symbolů, standardních vět označujících specifickou rizikovost, nebo standardních pokynů pro bezpečné zacházení. Pro výrobce a obchodníky jsou sankce vyšší, za porušení zákona mohou dostat pokutu až do výše 5 milionů korun.
Mění se také výše příslušných správních poplatků, např. za první schválení nové účinné látky je poplatek stanoven na 150 tisíc korun, za povolení konkrétního přípravku se schválenou látkou pak výrobce nebo distributor zaplatí 30 tisíc korun. Látky nebo přípravky, které budou v rozporu s evropským nařízením, nebude možné povolit.
Zákonem č. 324/2016 Sb., o biocidech, se ruší podstatná část zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, a některé jeho prováděcí vyhlášky. Novým zákonem se také mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, tzv. chemický zákon.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.