Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Nové prováděcí nařízení ke směrnici o DPH

Rada Evropské unie přijala v březnu Prováděcí nařízení Rady č. 282/2011/EU, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení vstoupilo v platnost 12. 4. 2011 a použije se ode dne 1. července 2011.

Prováděcí nařízení vychází v této závazné právní formě, aby zajistilo správnou a jednotnou aplikaci směrnice č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve všech členských státech.
Nařízení ruší dosavadní prováděcí nařízení Rady č. 1777/2005/ES, které bylo přijato ještě k dříve platné šesté směrnici o DPH. Od roku 2007 platí nová směrnice o DPH a k ní doposud žádné prováděcí nařízení přijato nebylo. Nové prováděcí nařízení č. 282/2011/EU obsahuje jak upravená a na strukturu nové směrnice o DPH přepracovaná opatření z předchozího prováděcího nařízení, tak zcela nová opatření. Nová opatření vyplývají především ze změn zavedených směrnicí Rady č. 2008/8/ES, kterou byla novelizována směrnice č. 112/2006/ES, o DPH.
Zcela nová opatření se týkají uplatňování DPH u přeshraničních služeb, určení státu zdanění a osoby povinné přiznat daň, posuzování daňového statusu příjemce služby nebo vymezení sídla či stálé provozovny. Obsahují také upřesnění některých specifických služeb např. v oblasti kultury, přepravy cestujících, zprostředkování nebo nájmu dopravních prostředků.
Text nařízení v českém jazyce byl publikován v Úředním věstníku Evropské unie č. L 77 dne 23. března 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.