Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

České účetní standardy pro státní organizace

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zveřejňuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji. V současné době jsou v platnosti standardy č. 701 až č. 707. Od 31. 12. 2011 začíná platit další účetní standard č. 708 „Odpisování dlouhodobého majetku“, který vyšel ve Finančním zpravodaji č. 3/2011, změny a doplňky byly uveřejněny 20. října 2011 ve Finančním zpravodaji č. 5/2011.

Ministerstvo financí vydává účetní standardy podle § 36 odstavce 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hlavním cílem standardů je porovnatelnost účetních závěrek jednotlivých společností. Účetní standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky musí postupovat přesně podle standardů zveřejněných ministerstvem ve Finančním zpravodaji. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, jednotlivé odlišnosti však musí být uvedeny v příloze účetní závěrky.
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., jsou určeny pro příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, státní fondy, Pozemkový fond ČR a pro organizační složky státu.
V lednu 2010 vydalo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 standardy č. 701 až č. 704. Účetní jednotky podle nich začaly postupovat od 1. ledna 2010. Začátkem ledna 2011 byly publikovány standardy č. 705 až č. 707 a nové znění standardu č. 703, podle kterých postupují účetní jednotky při sestavování účetní závěrky od 1. ledna 2011. Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku použijí státní organizace poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011. Úplná znění všech dosud vydaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., najdete zde.

Přehled Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky je uveden v tabulce:
ČÚS čísloNázev
Účinnost
k datu
701Účty a zásady účtování na účtech1.1.2010
702Otevírání a uzavírání účetních knih1.1.2010
Příloha k 702Vzor převodového můstku k 1. lednu 20101.1.2010
703Transfery1.1.2011
704Fondy účetní jednotky1.1.2010
705Rezervy1.1.2011
706Opravné položky a vyřazení pohledávek1.1.2011
707Zásoby1.1.2011
708Odpisování dlouhodobého majetku31.12.2011

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.