Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Jak správně zaplatit daň - nové druhy daňových příjmů

V souvislosti s novelizací některých zákonů vznikly tři nové druhy daňových příjmů. Ministerstvo financí vydalo pro veřejnost informaci o nových účtech otvíraných pro tyto daňové příjmy k 1. 4. 2011 v České národní bance.

Odvod z elektřiny ze slunečního záření
Novelou č. 402/2010 Sb., kterou se k 1. 1. 2011 měnil zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, byl zaveden nový odvod z elektřiny ze slunečního záření (psali jsme zde). Podrobně je odvod ze slunečního záření specifikován v § 7a až § 7i zákona č. 180/2005 Sb. Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc, za první čtvrtletí roku 2011 je ale podle přechodných ustanovení v novele č. 402/2010 Sb. plátce povinen zaplatit odvod do 26. dubna 2011.

Odvod za porušení rozpočtové kázně
Tento odvod se týká příjemců prostředků poskytnutých ze státních finančních aktiv podle § 36 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky, na které bylo její poskytnutí vázáno. V opačném případě dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech a příjemce dotace musí zaplatit odvod a penále. Odvod a penále se hradí místně příslušnému finančnímu úřadu, který zajistí jejich převod do státních finančních aktiv.

Zajištění daně
Pojem zajištění daně byl zaveden novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (psali jsme zde). Použije se v případě, že má odběratel vážné pochybnosti o tom, zda dodavatel finančnímu úřadu daň zaplatí. Možnost využití tzv. zvláštního způsobu zajištění daně spočívá v tom, že poplatník uhradí DPH místo dodavateli přímo správci daně. Tento postup je popsán v § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Výše uvedeným novým druhům daňových příjmů byla pro jejich zaplacení přiřazena následující předčíslí účtů (PBÚ):
PBÚNázev
1716Odvod z elektřiny ze slunečního záření
5661Odvod za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva
80039Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.

Informace o nových daňových příjmech a k nim zřízených účtech je doplněním článku "Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu", který byl publikován koncem minulého roku ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 (psali jsme zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.