Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Celníci mohou použít paralyzér

Prezident republiky Václav Klaus podepsal koncem minulého týdne novelu celního zákona č. 13/1993 Sb. Kromě přizpůsobení terminologie Evropské unii je hlavním cílem zákona poskytnout celníkům dostatečné pravomoci a účinné obranné prostředky proti agresivním obchodníkům. Novela reaguje i na některé dosavadní poznatky získané při uplatňování celního zákona, případně jiných souvisejících zákonů.

Z větší části se jedná o technickou novelu, která sjednocuje názvosloví českého předpisu s evropskou legislativou, zejména pak s nařízením Rady č. 2913/92/EHS, kterým se vydává celní kodex Společenství (pozn. redakce: v současnosti je již toto nařízení nahrazováno tzv. Modernizovaným celním kodexem, tedy nařízením č. 450/2008/ES). Novela také upravuje drobné procesní odchylky, které nastaly po přijetí zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
Hlavním cílem novely je reakce na rostoucí agresivitu kontrolovaných obchodníků. Celníci se nově budou moci v případě ohrožení a v případech, kdy jim pachatel uniká, bránit služební zbraní. Při výkonu své činnosti budou smět používat i elektrické paralyzéry a zásahové výbušky, které nyní používají policisté např. při zásazích proti výtržníkům na fotbalových stadionech. Celníci budou také vybaveni rentgenovou technikou.
V případě ohrožení života budou mít celníci právo požádat Ministerstvo vnitra o ochranu své osoby, blízkých osob i majetku. Mezi nová oprávnění celníka bude patřit možnost zajistit osobu podezřelou ze spáchání správního deliktu a požadovat prokázání totožnosti takové osoby. Prokázat totožnost bude muset i osoba vstupující do objektů, místností či zařízení, ve kterých celní orány zabezpečují dodržování veřejného pořádku.
Návrh obsahuje také drobné novelizace zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, a zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákona o rybářství). Novela rozšiřuje působnost Celní správy i na kontrolu osvědčení o úlovku a rozhodování o jeho ověření při dovozu nebo zpětném vývozu produktu mořského rybolovu.
Novela dostala tříměsíční legisvakanční lhůtu, v platnost by tedy měla vstoupit tři měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.