Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vrácení přeplatku na dani

Dnešní den je posledním dnem, kdy lze zaplatit daň bez sankce. Jak je to ale v opačném případě, pokud vznikne daňový přeplatek? Finanční úřad má ze zákona povinnost vrátit jej do 30 dnů. Kdy ale tato lhůta počíná běžet? A co je třeba pro vrácení přeplatku udělat?

Podmínky
O vrácení přeplatku je nutné výslovně požádat v příslušné kolonce na konci daňového přiznání. Podle § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, vracejí úřady přeplatky vyšší než 100 Kč. Limit se od loňského roku dvojnásobně navýšil oproti původním 50 korunám. Žádat lze ale až 6 let zpětně a přeplatky se sčítají, takže ani o desetikorunové částky poplatník nemusí přijít. V případě, že finanční úřad zjistí nedoplatek u jiného druhu daně, použije vzniklý přeplatek nejprve na jeho zaplacení.

Lhůta
Podle § 155 daňového řádu má finanční úřad na vrácení přeplatku třicet dnů ode dne jeho vzniku. U daně z příjmů fyzických osob ale bez ohledu na skutečný termín podání daňového přiznání vzniká přeplatek až po posledním dnu, do kterého je možné přiznání podat. Finanční úřady čekají až do 1. dubna, aby se vyhnuli případným komplikacím při podání opravných daňových přiznání, která je možné bez postihu podat právě do tohoto data. Podle výkladu ministerstva financí tedy vzniká přeplatek 2. dubna a třicetidenní lhůta pro jeho vrácení začíná běžet 3. dubna. Za den vrácení přeplatku se navíc považuje den, kdy došlo k odepsání částky z účtu finančního úřadu. Na vašem účtu by se tedy přeplatek měl objevit nejpozději do 5. května.

Žádost podaná v lednu je předčasná
V případě, že je daňové přiznání podáno velmi brzo, např. již v lednu, bude muset daňový poplatník podat žádost o vrácení přeplatku znovu v pozdějším termínu. Pro finanční úřad, přesto že je žádost o vrácení přeplatku součástí formuláře pro daňové přiznání, se jedná o dvě samostatná podání. Žádosti o vrácení přeplatku lze vyhovět pouze tehdy, jestliže vratitelný přeplatek vznikne ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti. Daň je však pro tyto účely z výše uvedených důvodů vyměřena až 1. dubna a přeplatek fyzicky vznikne až 2. dubna. Při podání žádosti v lednu tak do 60 dnů přeplatek nevznikne a žádost je zamítnuta. Daňový poplatník musí podat novou žádost o vrácení přeplatku tak, aby k jeho vzniku došlo právě v šedesátidenní lhůtě uvedené v § 155 odst. 3 daňového řádu.

Prodlení
V případě, že finanční úřad nestihne vrátit přeplatek včas, jde o tzv. neoprávněné jednání správce daně podle § 254 daňového řádu. Podle odstavce 1 tohoto paragrafu náleží poplatníkovi úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž dluh finančního úřadu vznikl nebo trval.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.