Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH – výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

Novela č. 47/2011 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. dubna 2011, zavádí u některých lokálních zdanitelných plnění režim přenesení daňové povinnosti, kdy daň z přidané hodnoty bude místo dodavatele odvádět státu odběratel. V této souvislosti je dodavateli i odběrateli uložena povinnost předkládat správci daně výpis z evidence pro daňové účely. Strukturu a formát tohoto výpisu stanovilo Generální finanční ředitelství v pokynu GFŘ-D-4.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání a zpracování šrotu a odpadu, obchodování s emisními povolenkami, a od 1. 1. 2012 na stavební práce. Podrobněji jsme se problematice věnovali v samostatném článku.
Podle § 92a odst. 6 je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena povinnost vést novou evidenci, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a rozsah a předmět plnění. Výpis z předmětné evidence je plátce daně povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání a ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Generální finanční ředitelství vydalo ve Finančním zpravodaji č. 2/2011 k tomuto ustanovení pokyn GFŘ-D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely.
Formuláře lze podat datovou zprávou prostřednictvím elektronického portálu daňové správy nebo prostřednictvím datové schránky. Podání musí být uskutečněno ve struktuře XML, která je dostupná v souboru formátu PDF na stránkách ePodpory Ministerstva financí.
Informace Generálního finančního ředitelství o podání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. najdete zde

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.