Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Nový zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je transpozicí některých částí evropského předpisu, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014/EU, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, tzv. nařízení eIDAS. Příslušné části evropského nařízení eIDAS vstoupily v platnost již 1. července 2016, český zákon č. 297/2016 Sb. pak nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tedy 19. září 2016.

Cílem evropského nařízení č. 910/2014/EU i nového českého zákona č. 297/2016 Sb. je umožnit elektronické ověření identity každého občana EU kdekoliv uvnitř unie. V každé členské zemi tak bude možné elektronicky ověřit identitu občana i z jiné země EU. Občané tak budou moci na dálku vyřizovat úřední záležitosti. Novým zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se ruší dosavadní zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Platná ustanovení zrušeného zákona jsou obsažena v novém zákoně, který mimo jiné upravuje právě i podmínky pro zavádění elektronického podpisu. Elektronický podpis by měl v budoucnu být např. součástí elektronických občanských průkazů, díky kterým by pak občané mohli získávat třeba svoje údaje z úředních systémů, např. z registru obyvatel nebo daňového portálu. Bezplatné zavedení nových občanských průkazů s elektronickým podpisem je plánováno od začátku roku 2017, potřebnou novelu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, projednala vláda právě dnes.
Dohled nad zaváděním elektronického podpisu bude vykonávat Správa základních registrů, která je úřadem podřízeným Ministerstvu vnitra. Služby vyplývající z nového zákona č. 297/2016 Sb. bude moci Správa základních registrů vykonávat i jako hospodářskou činnost.
Dokumenty potřebné pro vydání elektronického podpisu či elektronické pečetě budou muset jejich poskytovatelé uschovávat deset let. Údaje, na základě kterých byla ověřena totožnost žadatele, budou muset uschovávat ještě dalších 15 let. Nově je možné použít elektronický podpis od libovolné certifikační autority v rámci EU a naopak již nelze vyžadovat pouze národní podpis. Jakýkoliv elektronický dokument takto elektronicky podepsaný musí být akceptován ve všech řízeních včetně správních či soudních. Veřejné organizace a úřady budou muset do dvou let povinně začít podepisovat dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Nový zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, neupravuje duplicitně to, co je upraveno evropským nařízením, ale pouze to, co tzv. nařízení eIDAS výslovně ponechává k úpravě jednotlivými státy. Současně s novým zákonem byla vydána i novela č. 298/2016 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, tzv. autorský zákon.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.