Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EET: Institut závazného posouzení

Ministerstvo financí v posledních dnech stále upřesňuje náležitosti elektronické evidence tržeb. Asi nejdůležitější otázkou je, kdo a od kdy bude evidenci podléhat. 31. srpna 2016 byl zveřejněn Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který je určen všem subjektům evidence tržeb i správcům daně. Pokud někdo nenajde odpověď na svůj konkrétní dotaz o EET ani v rozsáhlém metodickém pokynu, může využít institutu závazného posouzení.

V oblasti daní je institut závazného posouzení v České republice používán od roku 2004 a obecně je upraven v paragrafech 132 a 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Oblasti, v nichž lze závazné posouzení vydat jsou omezeny některými dalšími daňovými zákony, jako např. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nebo zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Závazné posouzení o určení evidované tržby je definováno v § 32 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Závazné posouzení slouží v tomto případě k určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu. Předmětem závazného posouzení mohou být všechny situace, kdy není jasné, zda má poplatník povinnost provádět elektronickou evidenci tržeb. Poplatník musí podat správci daně žádost, ve které popíše platbu, k níž vyžaduje posouzení. Poplatník musí podrobně specifikovat činnost, z níž posuzovaná platba plyne, a navrhne znění výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Správce daně žádost posoudí a vydá rozhodnutí, v němž uvede časový i věcný rozsah závaznosti tohoto rozhodnutí.
Závazné rozhodnutí se vždy vztahuje jen ke konkrétní situaci a stanovisko správce daně je pak závazné pro obě strany, tedy pro poplatníka i pro správce daně. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 3 měsíce, správce daně by ale vždy měl postupovat bez zbytečných odkladů (§ 7 daňového řádu). Žádost o závazné posouzení o určení evidované tržby podléhá poplatkové povinnosti ve výši 1 000 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.