Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o zbraních přinesla lékařům novou povinnost

O novele č. 229/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, jsme psali v samostatném článku již v průběhu legislativního procesu. Novela jako celek nabude účinnosti až 1. srpna 2017. Výjimkou je několik ustanovení, která jsou účinná již od 6. srpna 2016. A právě od tohoto data mají lékaři novou oznamovací povinnost týkající se změny zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů.

Novela zákona o zbraních nabude účinnosti až prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 22. července 2016, novela č. 229/2016 Sb. bude tedy jako celek účinná od 1. srpna 2017. Podle posledního článku novely č. 229/2016 Sb. ale několik ustanovení nabylo účinnosti již patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 6. srpna 2016. Mezi tato již platná ustanovení patří i vložení zcela nového § 20a do zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.
Nový § 20a ve svém prvním a druhém odstavci ukládá od 6. srpna 2016 všem lékařům novou oznamovací povinnost. Každý lékař, který zjistí nebo jen nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí nebo stavem, které jsou v rozporu se zdravotní způsobilostí požadovanou pro držitele zbrojního průkazu, může nově policii požádat o informaci, zda má tento pacient zbrojní průkaz. A pokud lékař zjistí, že pacient je držitelem zbrojního průkazu a jeho zdravotní stav tomu neodpovídá, musí to oznámit poskytovateli zdravotních služeb, který vydává posudky o zdravotní způsobilosti. Stejně tak musí každý lékař, kterému je známa skutečnost, že pacient je držitelem zbrojního průkazu, informovat policii a poskytovatele zdravotních služeb o změně zdravotního stavu tohoto pacienta, která může při nakládání se zbraní představovat přímé ohrožení života nebo zdraví. Jde o povinnost podobnou už zavedené praxi, kdy lékaři obecním úřadům oznamují změny zdravotní způsobilosti držitelů řidičských průkazů. Za nesplnění oznamovací povinnosti může být lékaři uložena pokuta až do výše 20 tisíc korun.

Odstavce 1 a 2 nového § 20a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tzv. zákona o zbraních:

"(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda je taková osoba držitelem zbrojního průkazu; příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle věty první oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám.

(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí u pacienta, který je držitelem zbrojního průkazu, pokud je mu tato skutečnost známa, změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností podle věty první postupuje podle odstavce 3."

Související článek:
Novela zákona o zbraních

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.