Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o ochraně státních hranic

Již 1. srpna 2016 nabyl účinnosti zcela nový zákon o ochraně státních hranic České republiky, který vyšel v polovině června ve Sbírce zákonů pod č. 191/2016 Sb. Zákon upravuje ochranu státních hranic proti jejich nedovolenému překračování. Nový zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic, plně nahrazuje dosavadní zákon č. 216/2002 Sb., který byl k 1. srpnu 2016 zrušen včetně všech svých novel.

Nový zákon o ochraně státních hranic č. 191/2016 Sb. vychází z evropského nařízení č. 562/2006/EU, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob, tzv. Schengenský hraniční kodex. Protože nařízení EU jsou v členských zemích přímo použitelná, nejsou již v novém zákoně, oproti předchozímu, nadbytečné duplicity s evropským předpisem. Nový zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky, pouze doplňuje a upřesňuje tzv. Schengenský hraniční kodex v těch oblastech, v nichž byl Evropskou unií ponechán prostor pro vnitrostátní právní úpravy.
Zákon č. 191/2016 Sb. tak např. dává Ministerstvu vnitra pravomoc obnovit až na pět dní kontrolu na českých státních hranicích v případě bezprostřední mimořádné hrozby, přičemž prodloužení takového opatření bude muset schvalovat vláda. Dále zákon upravuje podmínky pro získání statusu mezinárodního letiště, povinnosti provozovatelů letišť nebo kapitánů letadel. Zákonem č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky, je také novelizován zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Na základě zmocnění obsaženého v § 5 odst. 7 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky, vydalo Ministerstvo vnitra v červenci vyhlášku č. 228/2016 Sb., o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic. Vyhláška č. 228/2016 Sb. upravuje podmínky, které v souvislosti s ochranou hranic musí splňovat mezinárodní letiště, na nichž je ročně odbavováno alespoň 5 tisíc osob na vnějších letech. Vyhláška specifikuje tzv. "neschengenské zóny letiště" a podrobně upravuje, jak mají být cestující odděleni. Obsahuje také popis vybavení odbavovacích pracovišť pro provádění hraniční kontroly a místnosti pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky. Vyhláška č. 228/2016 Sb. nabyla účinnosti shodně se zákonem č. 191/2016 Sb., tedy 1. srpna 2016.

Na začátku srpna pak Ministerstvo vnitra vydalo ještě upřesňující informaci pro velitele letadel související s nabytím účinnosti zákona o ochraně státních hranic, v níž je popsán postup při plnění povinnosti předat před odletem letadla pohraniční stráži cílového členského státu obecné prohlášení, obsahující kromě jiného i letový plán. Informace také upozorňuje provozovatele vnitrostátních letišť na nově stanovenou povinnost bezodkladně oznámit Ředitelství služby cizinecké policie informaci, že na jimi provozovaném letišti přistálo letadlo z jiné země než z Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska, Německa, Norska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Portugalska, Španělska, Malty, Švédska, Dánska, Finska, Islandu, Francie, Nizozemí, Belgie, Lucemburska, Itálie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Řecka a Slovinska. Informaci Ministerstva vnitra najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.