Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nárok na sirotčí důchod během prázdnin

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) vydala počátkem tohoto měsíce tiskovou zprávu, kterou informuje o probíhající každoroční kontrole trvání nároků na sirotčí důchody. Může se stát, že někteří studenti obdrží rozhodnutí o jeho odejmutí. V takovém případě, pokud student bude i po prázdninách pokračovat ve studiu, musí tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení doložit.

Česká správa sociálního zabezpečení kontroluje trvání nároků na sirotčí důchody pravidelně během letních měsíců, protože jejich výplata je vázána na řádné studium. Rozhodnutí o odejmutí nároku na sirotčí důchod obdrží studenti, kteří ukončili studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a dosud nedoložili nové potvrzení o studiu. Pokud takový student bude pokračovat i v příštím školním či akademickém roce ve studiu na jiné škole nebo jinou formou studia, musí tuto skutečnost ČSSZ doložit. Potvrzení o studiu může student doložit i později, některé školy ho totiž vydávají až po zápisu ke studiu. ČSSZ v takových případech výplatu důchodu po předložení potvrzení obnoví a za příslušné období automaticky doplatí.
Sirotčí důchod náleží podle § 52 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nezaopatřenému osiřelému dítěti po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení věku 26 let. Za přípravu na budoucí povolání se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice, ale i studium na středních a vysokých školách v zahraničí, pokud jsou za tímto účelem schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Splnění této podmínky prokáže student aktuálním potvrzením školy o studiu. Pro toto potvrzení není předepsán závazný tiskopis, potvrzení ale musí obsahovat:
  • identifikační údaje studenta,
  • identifikační údaje školy,
  • druh studia,
  • ročník, který student studuje,
  • datum, kdy má být studium ukončeno,
  • číslo jednací, pod nímž je sirotčí důchod evidován (obvykle rodné číslo příjemce).
Pokud student ukončí studium dříve, než je uvedeno v potvrzení o studiu, musí tuto skutečnost ČSSZ písemně ohlásit do 8 dnů. Do 18 let věku je sirotčí důchod vyplácen i dítěti, které nestuduje, pokud je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. I v tomto případě je třeba předložit ČSSZ potvrzení této skutečnosti vystavené krajskou pobočkou úřadu práce.
Tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpečení ze dne 5. 8. 2016 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.