Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci

Ve Sbírce zákonů dnes byl pod č. 268/2016 Sb. zveřejněn nález Ústavního soudu, kterým se ruší obecně závazná vyhláška obce Všeň. Z konkrétního případu soud vytvořil právní větu, podle které veřejný přístup na účelové komunikace a provoz na nich nelze upravovat či omezovat formou obecně závazné vyhlášky, a to ani v případě účelových komunikací, které jsou ve vlastnictví obce.

Ústavní soud rozhodoval o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň na Semilsku, kterou se prováděla místní úprava provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu obce. Podle vyhlášky mohli po některých silnicích ve Všeni, které patří do majetku obce, jezdit jen místní obyvatelé. Obec tak chtěla zabránit ničení těchto komunikací např. tranzitní dopravou. Na silnice obec umístila dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ a pod tyto značky doplnila dodatkové tabulky, na kterých byla uvedena výjimka pro místní obyvatele. Výjimka byla blíže specifikována právě v předmětné obecně závazné vyhlášce. Ministerstvo vnitra se s obcí snažilo dohodnout na zrušení vyhlášky, protože se domnívalo, že obec tím překročila svou pravomoc. Po neúspěšných jednáních s obcí požádalo Ministerstvo o rozhodnutí soud.
Ústavní soud dal Ministerstvu vnitra za pravdu a obecně závaznou vyhlášku obce zrušil, protože jejím přijetím Zastupitelstvo obce Všeň překročilo pravomoci, které mu dává zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (tzv. obecní zřízení). Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. zákona o silničním provozu), může veřejný přístup na účelovou komunikaci upravit nebo omezit příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností jen po projednání s Policií České republiky. K omezení může dojít na žádost vlastníka komunikace, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Podle soudců, ale v žádném případě nemůže být přístup na účelovou komunikaci upraven obcí formou obecně závazné vyhlášky, a to ani tehdy, pokud jsou účelové komunikace v jejím vlastnictví. Obec, ačkoliv je vlastníkem účelové komunikace, nedisponuje ve své samostatné působnosti oprávněním provoz na ní jakkoliv regulovat. Soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková uvedla, že do pravomocí obcí nepatří upravovat provoz na pozemních komunikacích, protože ten musí být upraven po celém území státu stejně. Ústavní soud tedy vyhlášku obce Všeň zrušil a závěr svého nálezu zformuloval do níže uvedené právní věty. Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat. Plný text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/16 je dostupný zde. Obecní vyhláška je zrušena dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu č. 268/2016 Sb. ve Sbírce zákonů, tedy k 19. srpnu 2016.

Právní věta:
Veřejný přístup na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů jejího vlastníka, může v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na žádost vlastníka a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností; obec tak proto nemůže učinit formou obecně závazné vyhlášky, a to ani tehdy, pokud jsou účelové komunikace v jejím vlastnictví.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.