Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o prokazování původu majetku

Od včerejšího dne, tedy od 1. prosince 2016, začal platit zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Předpis dává finanční správě za určitých podmínek pravomoc prověřovat výši majetku poplatníků v souvislosti s daňovým přiznáním.

Zákon č. 321/2016 Sb. novelizuje dva předpisy, a to zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Do zákona o daních z příjmů předpis vkládá nové paragrafy 38x – 38ze. Nová ustanovení obsahují zvláštní oprávnění pro správce daně vyzvat poplatníka k prokázání původu majetku a případně jej dodatečně zdanit.
Podle zákona vyzve správce daně poplatníka k prokázání vzniku a původu jeho příjmů, pokud po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi příjmy vykázanými v daňovém přiznání a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5 milionů korun. Správce daně v tomto případě vyzve poplatníka k prokázání příjmů a určí rozhodné období pro posouzení vztahu příjmů poplatníka k nárůstu jeho jmění. V této výzvě stanoví poplatníkovi také lhůtu k předložení důkazních prostředků k prokázání příjmů, která nesmí být kratší než 30 dnů.
Pokud poplatník své příjmy neprokáže a daň nebude možné stanovit na základě dokazování, přistoupí správce daně k doměření daně podle § 98 daňového řádu nebo podle pomůcek zvláštním způsobem uvedených v novém § 38za zákona o daních z příjmů. Klíčovým kritériem pro určení, který způsob doměření daně správce daně použije, je očekávaná výše stanovené daně. Pokud očekávaná výše nově vyměřené daně přesáhne 2 miliony korun, použije se přísnější pravidlo stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem.
Poplatník bude muset z doměřené daně zaplatit také penále. Jeho výše bude v případě vyměření daně podle daňového řádu ve výši 20 % z částky doměřené daně (§ 251 daňového řádu), v případě doměření daně podle nového § 38za zákona o daních z příjmů bude penále 50 % doměřené daně nebo 100 %, pokud poplatník bude závažně ztěžovat nebo bránit stanovení daně.
V trestním zákoníku je novelizován § 227. Horní hranice sazby za porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku se zvyšuje z jednoho roku vězení na tři roky, nově bude možný i peněžitý trest.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.