Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o trestní odpovědnosti firem

Ve Sbírce zákonů tento týden vyšla pod č. 183/2016 Sb. novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Novelou se opět rozšiřuje okruh trestných činů, za něž může být právnická osoba stíhána, a to tentokrát zcela zásadním způsobem. Nyní je v zákoně uveden seznam těchto trestných činů, nově bude moci být právnická osoba stíhána za jakékoliv zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku s výjimkou těch, které budou zákonem výslovně vyloučeny. Novela č. 183/2016 Sb. byla v Poslanecké sněmovně projednávána dvakrát, protože senátoři ji poslancům vrátili s pozměňovacím návrhem. Poslanci ale Senát přehlasovali a setrvali na své původní verzi novely. Účinnosti novela č. 183/2016 Sb. nabude prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. prosince 2016.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, platí již od 1. ledna 2012. Od té doby byl novelizován a byl rozšířen okruh trestných činů, za něž lze právnické osoby stíhat. Novela č. 183/2016 Sb. seznam těchto trestných činů ruší a naopak vyjmenovává ty, za něž právnické osoby nemůžou být stíhány. Za všechny ostatní zločiny a přečiny uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, budou firmy trestně odpovědné.
Rozšiřuje se také okruh trestných činů spáchaných v cizině, za něž ponesou odpovědnost i právnické osoby, které nemají sídlo v České republice.
Největší diskuse se rozvinula ohledně ustanovení, podle kterého se společnost bude moci trestní odpovědnosti zprostit, pokud vynaložila veškeré možné úsilí, aby spáchání protiprávního jednání zabránila. Senátoři navrhli tuto možnost vyvinění se z trestního stíhání z novely vypustit, protože se obávají, že dojde k zastavení některých dlouholetých trestních stíhání. Poslanci ale na senátní změny nepřistoupili a počtem hlasů 134 ze 153 přítomných setrvali na původně schváleném znění novely č. 183/2016 Sb.

Za co NEMOHOU být podle novely č. 183/2016 Sb. právně odpovědné právnické osoby:
zabití§ 141 trestního zákoníku
vražda novorozeného dítěte matkou§ 142 trestního zákoníku
účast na sebevraždě§ 144 trestního zákoníku
rvačka§ 158 trestního zákoníku
soulož mezi příbuznými§ 188 trestního zákoníku
dvojí manželství§ 194 trestního zákoníku
opuštění dítěte nebo svěřené osoby§ 195 trestního zákoníku
zanedbání povinné výživy§ 196 trestního zákoníku
týrání osoby žijící ve společném obydlí§ 199 trestního zákoníku
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže§ 248 odst. 2 trestního zákoníku
vlastizrada§ 309 trestního zákoníku
zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace§ 315 trestního zákoníku
spolupráce s nepřítelem§ 319 trestního zákoníku
válečná zrada§ 320 trestního zákoníku
služba v cizích ozbrojených silách§ 321 trestního zákoníku
osvobození vězně§ 338 trestního zákoníku
násilné překročení státní hranice§ 339 trestního zákoníku
vzpoura vězňů§ 344 trestního zákoníku
nebezpečné pronásledování§ 354 trestního zákoníku
opilství§ 360 trestního zákoníku
trestný čin proti branné povinnostizvláštní část hlavy jedenácté trestního zákoníku
trestné činy vojenskézvláštní část hlavy dvanácté trestního zákoníku
použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje§ 411 trestního zákoníku

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.