Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí - den splatnosti

Zítřek je dnem splatnosti daně z nemovitostí. K zítřejšímu dni, tj. k 31. 5. 2016, musí být příslušná částka již připsána na účet finančního úřadu. Ten, kdo daň dosud nezaplatil a chce tak učinit v termínu, musí tedy složit hotovost na pokladně finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou bylo nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Poplatky z prodlení ale hrozí až při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května daného roku. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do 31. května 2016 a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli poplatníci, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, nebo u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně.
Výši daně poplatníkům sděluje finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem, který je zpřístupněn k nahlédnutí na územním pracovišti příslušného finančního úřadu. Stejně jako v předchozích letech, rozeslala i letos daňová správa poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky na úhradu této daně. Fyzickým osobám byla zaslána tzv. daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku (psali jsme zde). Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, byla zaslána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, byla namísto složenky zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Ke složence je připojena alonže, na níž je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2016, výše a termíny splatnosti splátek a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Dále je na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí.
Daň je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje. Pokud má poplatník nemovitosti na území více krajů, byly mu všechny složenky zaslány společně v jedné obálce. Složenky nebyly rozesílány najednou, ale postupně, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2016. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 31. května 2016 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou bylo tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Letos prvně nabídla Finanční správa možnost platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva, tzv. SIPO. Tuto volbu a příslušné spojovací číslo SIPO bylo ale nutné oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2016.
Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. Ministerstvo financí také upozorňuje poplatníky, že adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. S případnými dotazy, podněty, odvoláními apod. se poplatníci musí obrátit vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.