Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová úprava přestupků

Ve Sbírce zákonů vyšly dva zcela nové zákony, které upravují oblast přestupkového práva. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, upravuje obecné náležitosti přestupků, druhy správních trestů, postupy projednávání přestupků, příslušné lhůty apod. Tento zákon projednávali poslanci dvakrát a nakonec se přiklonili k pozměňovacímu návrhu Senátu. K druhému souvisejícímu zákonu senátoři výhrady neměli. Jde o zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, obsahující výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech. Oba nové předpisy nabudou účinnosti 1. července 2017.

Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, má být obecnou normou, která bude definovat přestupky a stanovovat pravidla pro jejich projednávání a vyřízení. Zákon č. 250/2016 Sb. zavádí jednotný pojem "přestupek" místo dosavadního pojmu "správní delikt". Nyní platný zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který byl více než 80x novelizován, bude dnem nabytí účinnosti nových zákonů zrušen, současně se ruší i některé další související předpisy. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich také bude, na rozdíl od současného zákona, řešit obecnou úpravu odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob za přestupky. Zvyšuje se maximální výše pokuty uložené příkazem, tedy v případech, kdy přestupek nebyl řešen ve zkráceném blokovém řízení, a to ze 4 000 korun na maximálně 10 000 korun. Ve zvlášť závažných případech se také prodlouží promlčecí doba z jednoho na 3 roky. Zákonem č. 250/2016 Sb. se zcela ruší zákaz pobytu na území obce za přestupky, který byl zaveden novelou č. 494/2012 Sb. (psali jsme zde). Senát se snažil možnost zákazu pobytu za přestupky zachovat, nakonec k tomu ale nenašel dostatek hlasů. Senátoři tak zákon vrátili do Sněmovny s jediným pozměňovacím návrhem, kterým je vypuštění povinnosti úřadů řešit nemajetkovou újmu způsobenou přestupky. Stanovení nemajetkové újmy je totiž obecně složitá věc a Senát proto doporučil nechat ji na soudech, nikoliv na jednotlivých správních orgánech. Poslanecká sněmovna s touto úpravou souhlasila a zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich schválila ve znění senátního pozměňovacího návrhu.

Druhý související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vyjmenovává konkrétní skutkové podstaty přestupků, které nelze převést do žádného speciálního zákona např. proto, že mají buď příliš obecný ráz, nebo se jedná o porušení povinností na více úsecích veřejné správy najednou. Většina přestupků, které nyní řeší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, již byla nebo bude podle své povahy převedena do příslušných zákonů. Např. přestupky na úseku dopravy budou převedeny do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, některé přestupky na úseku sociálních věcí do zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, přestupky na úseku zdravotnictví do zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nebo do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přestupky na úseku školství a výchovy mládeže budou převedeny do školského zákona č. 561/2004 Sb., a přestupky proti veřejnému pořádku bude ve většině případů řešit zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení.
Nový zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, pak bude řešit mimo jiné např.:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy;
  • přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy;
  • přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě;
  • přestupek křivého vysvětlení;
  • přestupky proti majetku;
  • přestupky na úseku podnikání;
  • přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, u jednotlivých přestupků stanoví příslušné výše trestů, které se ve většině případů zvyšují. Až na desetinásobek současné pokuty, tedy na 100 tisíc korun, se zvyšuje např. sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Až 50 tisíc korun bude nová výše pokuty za přisvojení si věci nálezem. Pokuta ve výši 10 tisíc korun bude hrozit např. za rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení nebo za ublížení na cti. Mediálně nejdiskutovanější novinkou je zavedení nové skutkové podstaty přestupku "znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci" s možnou sankcí až do výše 10 tisíc korun. Ustanovení umožní pokutovat nevhodné chování, jako např. urážky či pomluvy, vůči pracovníkům úřadů a veřejných institucí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.