Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011

Dnes 1. dubna 2011 vstupuje v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vyšla ve Sbírce zákonů 8. března pod číslem 47/2011 Sb. Cílem předpisu je především omezit daňové úniky a transponovat do zákona novelizovaná ustanovení směrnice č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty. Generální finanční ředitelství zveřejnilo v průběhu března k novele zákona několik informací.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona ve třetím čtení 17. prosince 2010 na své 9. schůzi. Senát vrátil novelu Sněmovně se dvěma pozměňovacími návrhy. Ta však změny navržené Senátem nepřijala a setrvala na původním znění návrhu. Prezident zákon podepsal 21. února 2011.

Ručení za nezaplacenou daň (§ 109, § 109a)
Novela obsahuje zcela nový institut ručení za nezaplacenou daň. Odběratel bude ručit za daň neodvedenou dodavatelem v případě, že věděl nebo vědět měl, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena. Odběratel bude také nově ručit za daň neodvedenou dodavatelem, pokud bude cena za dodání zboží nebo poskytnutí služby bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé. (podrobněji v samostatném článku a Informaci GFŘ)

Zdražení zásilek ze zemí mimo EU (§ 71)
Novela také snižuje limit pro osvobození od DPH u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Dosud bylo od daně osvobozeno zboží do hodnoty 150 EUR, nově bude nutné uhradit daň z přidané hodnoty za každou zásilku, jejíž hodnota přesáhne 22 EUR. (podrobněji v samostatném článku a Informaci GŘC)

Přenesení daňové povinnosti na odběratele (§ 92c, § 92d, § 92e)
Novela zavádí u některých tuzemských zdanitelných plnění takzvaný reverse charge mechanismus, kdy daň z přidané hodnoty bude místo dodavatele odvádět státu odběratel. Pravidlo bude nově aplikováno na dodání a zpracování šrotu a odpadu, obchodování s emisními povolenkami a na poskytnutí stavebních a montážních prací. (podrobněji v samostatném článku a Informaci GFŘ)

Oprava základu daně a výše daně (§ 42, § 43)
Novelou se mění i ustanovení, která se týkají oprav základu a výše daně. Poplatník bude mít nově povinnost vystavit opravný daňový doklad i v případě, kdy se základ daně snižuje. Novela také ruší daňové dobropisy a vrubopisy, nově se bude používat pouze pojem opravný daňový doklad. (podrobněji v samostatném článku a Informaci GFŘ)

Možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek (§ 44 a § 46)
Novela zavádí možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Dodavatel bude mít možnost požádat o vrácení daně, pokud mu jeho odběratel nezaplatil za dodané zboží nebo poskytnutou službu a insolvenční soud proti odběrateli zahájil insolvenční řízení. Ustanovení se bude vztahovat pouze na pohledávky, které vznikly v době nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. (podrobněji v samostatném článku a Informaci GFŘ)

Nárok na odpočet daně (§ 72 - § 79)
Novela zcela mění strukturu ustanovení, která se týkají nároku na odpočet daně. Kromě formálních změn dochází ale i k některým věcným změnám. Podle ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) bude uplatnění nároku na odpočet daně podmíněno držením daňového dokladu. Nebude tedy možné uplatnit odpočet v období, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že do konce tohoto období plátce neobdržel také daňový doklad. 
Další změnou v této oblasti je povinnost krácení nároku na odpočet při použití dlouhodobého majetku (např. automobilu), který plátce používá pro ekonomické i pro soukromé účely, už v okamžiku pořízení majetku. Současné znění zákona umožňuje uplatnit plný odpočet při pořízení majetku a při jeho případném použití pro soukromé účely příslušnou část daně státu vrátit.
Prodlužuje se také lhůta pro úpravu odpočtu daně u pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor z pěti na deset let.
(podrobněji v samostatném článku a Informaci GFŘ)

Změna určení místa plnění u některých služeb (§ 10b)
Novela také mění pravidla pro stanovení místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy. Zatímco nyní je místem plnění při poskytování služeb v těchto oblastech místo, kde se tato akce skutečně koná, nově bude místem plnění místo sídla příjemce služby. Výjimka se vztahuje pouze na oprávnění ke vstupu na tyto akce, kdy místem plnění bude místo, kde budou tyto služby skutečně poskytnuty.

Podávaní souhrnného hlášení (§ 102)
Novela rozšiřuje možnosti pro podání souhrnného hlášení. Nově bude možné podávat souhrnné hlášení formou datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy. Do platnosti novely bylo možné podávat souhrnné hlášení pouze formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslána prostřednictvím datové schránky. (podrobněji v Informaci GFŘ)

Skupinová registrace (§ 99, § 101, § 106a)
Novelou se do zákona vkládají nová ustanovení, která se týkají případu, kdy jeden člen skupiny zrušil členství ve skupině z důvodu prohlášení soudu o jeho úpadku. (podrobněji v Informaci GFŘ)

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.