Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Evropský rozsudek o diskriminaci mužů a česká důchodová reforma

V úterý 1. března 2011 rozhodl Evropský soudní dvůr v Lucemburku, že pojišťovny při uzavírání smluv nesmějí přihlížet k tomu, zda klientem je muž nebo žena. Toto rozhodnutí budou muset všechny členské státy EU plně akceptovat nejpozději do 21. prosince 2012.

Evropský soudní dvůr s platností od 21. 12. 2012 zrušil veškeré výjimky, které pojišťovnám umožňovaly používat rozdílné pojistně matematické modely pro muže a ženy. I v českém zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, tzv. antidiskriminačním zákoně, mají pojišťovny tuto výjimku. V zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, je pak přímo řečeno, že použití pohlaví jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění není v rozporu se zásadou rovného zacházení, pokud je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. Tyto výjimky umožňuje čl. 5 odst. 2 směrnice č. 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
V praxi to znamená, že například ženy platí nižší pojistné vozidel, protože je statisticky dokázáno, že při nehodách způsobují finančně menší škody. Taková praxe ale bude muset skončit.
Rozhodnutí Evropského soudu se zřejmě dotkne i připravované důchodové reformy, konkrétně komerčního důchodového a penzijního připojištění. U životního a důchodového pojištění se totiž zohledňuje průměrný věk dožití. Ten je vyšší u žen, které statisticky pobírají důchod o šest let déle než muži. V současné době pojistné systémy tento fakt respektují a mužům jsou měsíčně vypláceny vyšší částky. Nejpozději od prosince 2012 se u nově uzavřených smluv pohlaví zohledňovat nebude. Ženám i mužům budou renty vypláceny ve stejné výši. Zástupci pojišťoven ale nevylučují, že toto opatření zdraží některé druhy pojistek.
Rozsudek velkého senátu Evropského soudního dvora najdete zde pod číslem C-236/09.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.