Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Už v sobotu 1. října 2016 nabude účinnosti zcela nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nový zákon ruší stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách, tzv. koncesní zákon. Nová pravidla umožní např. vyloučení nespolehlivých uchazečů ze soutěže nebo rozhodování o vítězi nejen na základě ceny, ale i podle kvality a dalších kritérií.

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který do české legislativy implementuje tři nové evropské směrnice, začne platit od 1. října letošního roku. Lhůta stanovená Evropskou Unií pro transpozici směrnic č. 23/2014/EU, č. 24/2014/EU a č. 25/2014/EU přitom skončila už 18. dubna 2016. Odklad účinnosti nového zákona č. 134/2016 Sb. navrhli senátoři a změnu odůvodnili potřebou delšího časového období pro přípravu prováděcích předpisů, kterých do dnešního dne vyšlo ve Sbírce zákonů postupně sedm.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přinese jejich zadavatelům několik pozitivních změn. Umožní například z výběrového řízení vyloučit nespolehlivé uchazeče a uchazeče, kteří se v posledních třech letech dopustili závažných pochybení při plnění jiné veřejné zakázky. Nabídky bude možné posuzovat podle více kritérií s ohledem na kvalitu, nikoliv jen podle nejnižší ceny. Vítěz výběrového řízení bude muset uvést informace o skutečných vlastnících firmy, tato povinnost se ale bude vztahovat jen na české firmy. Pokud budou zakázku plnit subdodavatelé, bude i po nich požadováno doložení kvalifikačních předpokladů. Novinkou je poplatek ve výši 10 tisíc korun za podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se má zabránit zneužívání tohoto nástroje např. neúspěšnými účastníky výběrového řízení.
Limity pro povinné vypsání soutěže zůstaly zachovány na dosavadní úrovni. Výběrové řízení se nebude muset konat u zakázek malého rozsahu, a to u služeb a dodání zboží do 2 milionů korun a u stavebních prací do 6 milionů korun. U koncesních řízení malého rozsahu se soutěž nebude muset podle nového zákona č. 134/2016 Sb. vyhlašovat do výše 20 milionů korun. Zvýšil se limit na vícepráce u stavebních prací, služeb nebo dodávek ze současných 30 procent na 50 procent, celkové navýšení po započtení všech změn v rámci celé zakázky však nesmí překročit 30 procent původní hodnoty závazku.
Současně se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyšla i novela č. 135/2016 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Do dnešního dne pak bylo k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek zveřejněno také těchto sedm prováděcích předpisů:
  • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele;
  • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
  • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek;
  • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek;
  • Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel;
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek;
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.