Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH – oprava základu daně a výše daně

Vládní novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zasahuje i do oblasti oprav daňových dokladů. Změna ustanovení přináší jednoznačnou povinnost vystavit opravný daňový doklad i v případě, kdy se základ daně snižuje. Dne 21. února 2011 novelu zákona podepsal prezident republiky. Předpis nabývá účinnosti 1. dubna 2011.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zcela mění strukturu ustanovení, která se týkají oprav základu daně, oprav výše daně a vystavování opravných daňových dokladů. Do zákona se vkládají nové paragrafy 42 až 46 a ruší se paragrafy 46a, 49 a 50. Podmínky, při jejichž splnění plátce opravuje základ a výši daně, se však oproti předchozí úpravě zásadně nemění.
Důležitou změnou je stanovení povinnosti opravy základu daně ve všech případech, to znamená i tehdy, kdy se základ daně snižuje. Jedná se například o případy, kdy odběrateli byla poskytnuta sleva po datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo došlo k vrácení zboží. Podle současného znění zákona mají poplatníci povinnost vystavit dobropis pouze v případě zvýšení základu daně, v případě snížení základu daně je vystavení opravného daňového dokladu dobrovolné. Změna tohoto ustanovení reaguje na články 184 a 185 směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty.
Opravný daňový doklad musí plátce vystavit do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. I nadále bude platit, že opravu lze provést maximálně do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.
V případě oprav z důvodu chybně vystaveného daňového dokladu, kdy poplatník odvede daň vyšší než mu ukládá zákon, bude možné tuto chybu opravit pouze prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Současné znění zákona v tomto případě umožňuje plátci rozdíl v dani uplatnit v přiznání za období, v němž byl opravný daňový doklad doručen odběrateli.
Mění se i terminologie v této oblasti. Novela ruší pojmy dobropis a vrubopis, nově se bude používat pouze pojem opravný daňový doklad.

Související články:
Novela zákona o DPH a nové tiskopisy
Novela zákona o DPH zdraží zásilky ze zemí mimo EU
DPH – ručení za daň
DPH – možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek
DPH – uplatnění odpočtu daně bude vázané na držení daňového dokladu
DPH – přenesení daňové povinnosti na odběratele

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.