Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - dary

Dary jsou jednou z odčitatelných položek, o nichž jsme souhrnně psali v tomto článku. Pokud dar svou výší a účelem splňuje požadavky dané zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, může o něj poplatník snížit svůj vypočtený základ daně dřív, než z něj stanoví patnáctiprocentní daň. Dary jsou v zákoně nazývány bezúplatným plněním a od loňského roku se zvýšila maximální částka, kterou lze odečíst.

Dary na charitu či veřejně prospěšné účely lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů odečíst, pokud jejich úhrnná hodnota činí minimálně 1000 Kč nebo 2 % základu daně. Maximální výše odečtu pro součet všech darů je 15 % ze základu daně. Dary se od minulého roku nazývají bezúplatným plněním a také 15 % maximální hranice byla loňskou novinkou, v daňových přiznáních za rok 2013 bylo možné odečíst maximálně 10 %  ze základu daně.

Za poskytnuté bezúplatné plnění (dar) se podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb. považuje:
  • dar poskytnutý obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,
  • dar poskytnutý fyzickým osobám, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,
  • dar poskytnutý fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona č. 329/2011 Sb., také nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, invalidním důchodcům pak také na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami,
  • dar poskytnutý na financování odstraňování následků živelní pohromy,
  • odběr krve u bezpříspěvkových dárců, za každý takový odběr lze od základu daně odečíst 2000 Kč, za odběr orgánu od žijícího dárce lze odečíst částku 20000 Kč.
Dar je možné poskytnout i fyzické či právnické osobě se sídlem na území jiného státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud splňuje všechny podmínky dané zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dar je třeba doložit dokladem o zaplacení nebo např. výpisem z účtu, jehož datum musí spadat do roku, za který podáváme daňové přiznání. Finanční úřady také obvykle chtějí doložit dar i darovací smlouvou. Pokud obdarovaný použije dar k jinému účelu, než uvádí darovací smlouva, dárci tím nezaniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky ze základu daně. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

Související články: 
Přiznání k dani z příjmů - termíny
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň
Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.