Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novelizace branných zákonů

Dnešním dnem, tedy 1. července 2016,  nabývají účinnosti hned tři zákony z oblasti obranné politiky státu, které ve Sbírce zákonů vyšly již počátkem února letošního roku. Pod č. 45/2016 Sb. byl publikován zcela nový zákon o službě vojáků v záloze, pod č. 46/2016 Sb. vyšla novela zákona o ozbrojených silách ČR a pod č. 47/2016 Sb. novela branného zákona. Trojice zákonů má ve svém důsledku posílit počty vycvičených vojáků a umožnit armádě jejich nasazení. Armáda také tento měsíc zahájí odvody dobrovolných záloh.

Novela č. 47/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, tzv. branný zákon, zavádí dobrovolné odvody. Lidé, kteří dosáhnou věku 18 let, budou moci v době míru požádat o zařazení do branné povinnosti. Během následujících dvou let od podání žádosti pak žadatel absolvuje dvanáctitýdenní cvičení. Původní vládní návrh obsahoval povinné plošné odvody pro všechny, ale bez následného výcviku. Během legislativního procesu v Poslanecké sněmovně byl ale návrh přepracován a výsledkem jsou dobrovolné odvody s následným výcvikem. Za každý měsíc, v němž budou členové těchto dobrovolných záloh vykonávat cvičení, dostanou 1 tisíc korun. Novinkou se nijak nemění všeobecná branná povinnost pro osoby ve věku od 18 let do 60 let, u nichž může vláda ve stavu ohrožení nebo ve válečném stavu stanovit odvody podle ročníků nebo kvalifikace.

Zcela nový zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, má za cíl zatraktivnit službu v aktivních zálohách a zvýšit tak počty jejich příslušníků. Dosud dostávali členové aktivních záloh odměnu ve výši 6 tisíc korun ročně, nově to bude 18 tisíc korun ročně. Odměna ale bude vyplacena jen těm členům aktivních záloh, kteří v daném roce absolvují cviční nebo operační nasazení. Při cvičení nebo aktivním nasazení budou členové aktivních záloh pobírat za každý den plat podle tarifu pro profesionálního vojáka stejné hodnosti. Studenti navíc při vstupu do aktivní zálohy obdrží motivační odměnu 6 tisíc korun. Bývalí profesionální vojáci mohou být zařazeni do dvou let od ukončení služebního poměru do aktivní zálohy až na tři roky.
Člen aktivní zálohy absolvuje v prvním roce až tříměsíční cvičení, v dalších letech pak každoročně absolvuje až měsíční cvičení. Bývalí profesionální vojáci musí v aktivní záloze absolvovat každý rok maximálně třítýdenní cvičení. V operačním nasazení budou moci být členové aktivních záloh až sedm měsíců v roce. Pokud s tím budou souhlasit, mohou být nasazeni i do zahraničních misí. Po absolvování zahraniční mise budou mít nárok na rekondiční pobyt.
Zaměstnavatelé obdrží za vojáka v aktivní záloze na plánovaném cvičení nebo v operačním nasazení podporu ve výši dvou třetin průměrného hrubého měsíčního platu v národním hospodářství. Při neplánované službě bude náhrada tvořit celý hrubý průměrný plat. Podnikající člen aktivních záloh obdrží stejné náhrady jako zaměstnavatel.

Novela č. 46/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, zejména zefektivňuje nasazování vojáků při živelních katastrofách. Na záchranné práce bude možné nově vyčlenit vojenské útvary s potřebným vybavením a počtem vojáků. Podle dosavadního znění zákona se jako první povolávaly specializované oddíly, které ale dnes čítají cca 200 vojáků a chybí jim potřebné vybavení, tyto oddíly novela č. 46/2016 Sb. ruší. Do zákona se také novelou vkládá nový text vojenské přísahy.
Nová vojenská přísaha
"Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!"

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.