Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyplácení příspěvků na zvláštní pomůcky zdravotně postiženým dětem

Ve Sbírce zákonů vyšla novela č. 140/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Díky novele č. 140/2016 Sb. se zjednoduší vyplácení příspěvků na zvláštní pomůcky zdravotně postiženým dětem, protože rodiče již nebudou muset žádat o souhlas soud. Novelu poslanci schvalovali nadvakrát, protože jim byla do Sněmovny vrácena Senátem s pozměňovacím návrhem, k němuž se nakonec přiklonili. Ve Sbírce zákonů vyšla novela v pátek 6. května 2016 pod č. 140/2016 Sb., účinnosti nabude patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 21. května 2016.

Dosavadní právní stav je takový, že podle § 9 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je příjemcem příspěvku na zvláštní pomůcku osoba, které je pomůcka určena a ta se také stává jejím vlastníkem. Současně podle § 898 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, potřebují rodiče souhlas soudu k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte. Výjimku tvoří jen běžné záležitosti nebo záležitosti nepatrné majetkové hodnoty, což se ale ve většině případů netýká zvláštních pomůcek, které mnohdy dosahují hodnoty desetitisíců až statisíců. Předkladatel novely místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) uvedl jako příklad příspěvek na pořízení automobilu. Dříve podle předchozí legislativní úpravy se majitelem vozidla stával rodič nezletilého dítěte se zdravotním postižením, rodiči byl také poskytnut příspěvek na pořízení vozidla. Nyní se však podle výše uvedeného ustanovení zákona č. 329/2011 Sb. vlastníkem motorového vozidla jakožto zvláštní pomůcky pro nezletilé postižené dítě již nestává rodič, nýbrž dítě samotné. V souladu se zněním občanského zákoníku musí tedy rodič předem získat souhlas soudu. Úřady práce sice nadále vydávají rozhodnutí o příspěvku i bez soudního rozhodnutí, ale registry motorových vozidel ho striktně vyžadují. Rodiče, kteří pro potřeby svého dítěte pořídí vozidlo, ho následně nemohou používat, protože není zapsáno v registru. Předkladatel stručné novely č. 140/2016 Sb., která má tyto situace vyřešit, uvedl, že požadavek soudního rozhodnutí je v těchto případech ve stávající legislativě neopodstatněný, komplikující a nadbytečný. Přiznání příspěvku navíc závisí na odborném posouzení zdravotního stavu dítěte posudkovým lékařem a posouzení celkových majetkových poměrů Úřadem práce. Podle § 4 zákona č. 329/2011 Sb. je Úřad práce v případech, kdy je oprávněnou osobou dítě, povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte. Zájem dítěte, o němž má rozhodovat soud, je tedy zajištěn již při rozhodování o příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky.
Do zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se novelou vkládá ustanovení, podle kterého již nebude při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku, jehož příjemcem je nezletilé dítě, vyžadován předchozí souhlas soudu. Souhlas soudu se nebude vyžadovat ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku. Senát pak novou úpravu rozšířil i na osoby s omezenou svéprávností. Jde zejména o případy, kdy z důvodu kombinovaného postižení musí za postiženého i po dosažení dospělosti rozhodovat rodiče nebo přidělený opatrovník.
Senátoři také vyhověli námitce legislativních pracovníků a zrušili krátký dovětek, který se měl podle původně schváleného znění novely vkládat do zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Mělo jít o doplnění slov, že předchozí souhlas soudu nebude nutný v případě, že tak stanoví zvláštní zákon. Drobná úprava ale nebyla natolik nutná a významná, aby se kvůli ní muselo přistoupit k první novelizaci významného civilního kodexu.
Třetí senátní změnou bylo stanovení standardní legisvakanční lhůty, novela č. 140/2016 Sb. tak začne platit 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 21. května 2016. V původním návrhu byla stanovena účinnost zákona dnem vyhlášení, což je možné pouze výjimečně a pouze vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. V takovém případě je také podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, nutné uvést odpovídající odůvodnění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.