Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o obcích

Již od pátku 1. července platí novela č. 106/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, tzv. obecního zřízení. Novela řeší zejména praktické potíže, s nimiž se obce v dosavadním znění zákona potýkaly. Novela č. 106/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů již počátkem dubna.

Novela č. 106/2016 Sb., kterou se mění obecní zřízení, dává Ministerstvu vnitra pravomoc rozhodovat o územních sporech mezi obcemi, které vznikly sloučením nebo rozdělením. Podle dosavadního znění zákona se musely obce, které spolu vedly územní spor, dohodnout, a to bylo v mnoha případech velmi obtížné, často až nemožné. Nyní tedy díky novele č. 106/2016 Sb. bude tyto mnohdy vleklé spory urovnávat Ministerstvo vnitra. Aktuálně se to týká asi 30 obcí.
Spolky národnostních menšin mohou na základě novely č. 106/2016 Sb. nově žádat o dvojjazyčné pojmenování ulic, pokud na území obce působí nejméně 5 let a pokud se při posledním sčítání lidu k dané národnosti přihlásilo alespoň 10 procent obyvatel obce. Návrh na dvojjazyčné označení ulic bude muset schválit zastupitelstvo obce. V současnosti je dvojjazyčné značení používáno zejména na česko-polském pomezí.
Obce také získaly lepší možnosti ocenit významné životní události svých občanů. Dosud nemohly úřady obcí např. zvát rodiče narozených dětí na vítání občánků, protože k tomu neměly jejich souhlas. Nově bude muset obec vyžadovat souhlas jen v případě, že by chtěla např. gratulaci k významnému životnímu jubileu občana zveřejnit v místních novinách či rozhlase.
Díky pozměňovacímu návrhu poslance Radka Vondráčka (ANO) získaly pražské městské části pravomoc rozhodovat o poskytování jednotlivých dotací a návratných finančních výpomocí i v případech nad 50 tisíc korun. Zastupitelé městských částí a městských obvodů také získali vlastní znění zastupitelského slibu, v němž nově zazní, že svou funkci budou vykonávat v zájmu příslušné městské části či obvodu.
Novelou č. 106/2016 Sb. se kromě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tzv. obecního zřízení, mění také zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, tzv. krajské zřízení, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, tzv. katastrální zákon.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.