Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Připravuje se zákon o ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí předkládá veřejnosti a ostatním resortům k připomínkám návrh zákona o ochraně ovzduší. Připomínky lze zasílat až do 14. října 2009.

Ministr životního prostředí Ladislav Miko odůvodnil nutnost přijetí nového zákona zvýšenou imisní zátěží obyvatel, což vede k výskytu respiračních potíží a alergií i rakovinných onemocnění. Trvalé překračování imisních limitů už České republice vytkla i Evropská komise. Navrhovaný zákon transponuje do české legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

A jaké novinky tedy návrh zákona o ochraně ovzduší přináší?

Zavádí tzv. kompenzační opatření. Jakýkoliv nový zdroj znečišťování ovzduší bude povolen pouze tehdy, pokud bude kompenzován opatřením, zajišťujícím minimálně nezvýšení dosavadního znečišťování, anebo lépe povede ke snížení úrovně znečištění.

Zákon také zavádí povinné tříleté prohlídky malých spalovacích zdrojů k vytápění domácností. Prohlídky kotlů budou provádět autorizované osoby. První prohlídku u kotlů na pevná a kapalná paliva bude nutné provést do 31. 12. 2013, poté přijdou na řadu i kotle plynové. Tato první prohlídka bude placena a zajištěna Ministerstvem životního prostředí. Pokud vytápění domácnosti nebude požadavkům zákona vyhovovat, bude od roku 2015 zpoplatněno. První poplatek je navrhován ve výši 500,- Kč, ale postupně se bude zvyšovat. Ustanovení se netýká zdrojů o příkonu do 15 kW.

Zákon pamatuje i na dosud legislativou opomíjený zdroj znečištění, kterým je silniční doprava. Zavádí tzv. nízkoemisní zóny. Několik českých měst už vážně uvažuje o zřízení takových zón. V praxi by to vypadalo asi tak, že stará auta s motory bez katalyzátorů by nedostala potřebná povolení k vjezdu do centra. Uzavřít podle navrhovaného zákona ovšem půjdou pouze ty oblasti, které je možné objet po silnici minimálně stejné kategorie. České bezemisní zóny by měly být totožné s německými, takže povolenky ve formě barevných nálepek budou platit v německých městech a naopak.

Zákon výrazně zjednodušuje administrativu spojenou s poplatky za znečišťování ovzduší a nově zavádí také pozitivní finanční nástroj. Půjde o dotace ze státního rozpočtu na investiční projekty vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek.

Současně se zákonem o ochraně ovzduší vznikl také návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech. Ten upravuje jiný okruh znečišťujících látek a znečišťovatelů. U ochrany ovzduší se jedná o ochranu vnějšího ovzduší (tedy „toho, co dýcháme“), zatímco v případě ozonové vrstvy se jedná o vrstvy atmosféry, které mají dopad zejména na klimatické změny.

Návrhy obou zákonů najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.