Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovnou prošlo pět předpisů

Poslanecká sněmovna má na své první letošní schůzi na programu více než 100 bodů. Ve středu 2. února 2011 poslanci schválili jeden návrh zákona a čtyři novely. Žádný z nových předpisů neprošel standardní legislativní cestou, tedy prvním, druhým a třetím čtením, všechny byly schváleny ve zrychleném řízení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Výše zmíněný § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, umožňuje poslancům, aby s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Tento postup nelze uplatnit, jde-li o návrh ústavního zákona, návrh zákona o státním rozpočtu nebo ratifikaci mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR. Ostatní předpisy lze tímto zrychleným způsobem schválit, pokud proti tomu nepodají námitku nejméně 2 poslanecké kluby nebo 50 poslanců.

Ve středu 2. 2. 2011 bylo v prvním čtení schváleno těchto pět předpisů:
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech - novela reaguje na používání nových typů léčiv např. v genové terapii nebo somato-buněčné léčbě. Požadavek na zařazení těchto metod do české legislativy vyplývá z evropských směrnic, jejichž transpoziční doba už vypršela. To byl hlavní důvod pro schválení v prvním čtení. Novela začne platit dnem vyhlášení.
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance - novela zařazuje ČNB do Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) a dalších nových evropských orgánů jako např. Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní fondy a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) bude fungovat podobně jako ombudsman, jako orgán nebude mít pravomoc přijímat závazná rozhodnutí, ale bude doporučovat a fungovat jako odborná a morální autorita. Doporučení ESRB budou buď přijata, nebo bude nutné důkladné zdůvodnění pro jejich odmítnutí. Zákon má nabýt účinnosti dnem vyhlášení. 
  • Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - novela prodlužuje trvání registrace pro výkon těchto povolání ze šesti na deset let. Většina současných registrací totiž končí letos a centrální registr není na takový nápor připraven. Novelou se dále snižuje poplatek za registraci z 500 Kč na 100 Kč a umožní nadále vyšším odborným školám vzdělávat všeobecné zdravotní sestry. Zákon nabyde účinnosti dnem jeho vyhlášení.
  • Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv - návrh zachovává maximální ceny léčiv na úrovni, která byla nastavena zákonem č. 362/2009 Sb., tzv. Janotovým balíčkem. Tento zákon má nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
  • Návrh poslanců Václava Mencla, Jaroslava Krupky, Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka, Kateřiny Konečné a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - novela zavádí možnost hlásit úřadům znečištění elektronickou formou, např. přes datovou schránku. To by mělo snížit byrokracii a s ní spojené náklady firem a podnikatelů. Hlášení o znečištění podávají producenti odpadů a od letošního roku nově také znečišťovatelé ovzduší a vody. Novela začne platit dnem jejího vyhlášení ve Sbírce předpisů ČR.
Všechny schválené předpisy nyní budou čekat na projednání v Senátu a na podpis prezidenta.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.