Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Koncem minulého roku vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 378/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a některé další zákony. Novela začala platit už 28. prosince 2015 s výjimkou některých ustanovení, která nabyla účinnosti až nyní od 1. února 2016. A mezi změny, které platí od začátku února, patří i možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, která je nově upravena přímo v zákoně o ochraně spotřebitele.

O novele č. 378/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jsme psali ještě v průběhu legislativního procesu v tomto článku. Výraznou novinkou, kterou novela přinesla a která začala platit od 1. února 2016, je možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Do zákona o ochraně spotřebitele se novelou vkládají zcela nové části (třetí a čtvrtá) týkající se právě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Podle nových ustanovení má spotřebitel na mimosoudní řešení právo. Výjimku z tohoto práva tvoří pouze smlouvy v oblasti zdravotních služeb, v oblasti obecného zájmu nehospodářské povahy a smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů bude v oblasti finančních služeb poskytovat finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad, v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad a v ostatních případech Česká obchodní inspekce (ČOI) nebo i jiné nestátní organizace, které budou podléhat výběru a dozoru Ministerstva průmyslu a obchodu. V každém případě musí mít fyzická osoba určená k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dostatečné odborné znalosti, tzn. vysokoškolské vzdělání v oboru právo a nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti soudního nebo mimosoudního řešení sporů.
Cílem mimosoudního řešení je dosažení dohody mezi oběma stranami, tedy mezi spotřebitelem a prodávajícím, v případech, kdy nejsou schopny nalézt smírné řešení přímo mezi sebou. Příslušný subjekt (zpočátku ve většině případů ČOI) povede příslušná jednání, nebude však mít rozhodovací pravomoc, spor pouze nezávisle a nezávazně posoudí a navrhne řešení, které povede k dobrovolnému uzavření písemné dohody znesvářených stran. Lhůta pro ukončení mimosoudního řešení je 90 dnů, u zvlášť složitých sporů může být lhůta prodloužena nejvýše o dalších 90 dnů.
Celý proces bude zahajovat spotřebitel podáním návrhu ČOI nebo jinému příslušnému subjektu. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé uplatnil své právo (např. reklamoval zboží či službu). ČOI následně vyrozumí obě strany o zahájení procesu a prodávající bude povinen se do 15 pracovních dnů k případu vyjádřit. Obchodníkům plynou z nových ustanovení zákona i další povinnosti. Do smluv či obchodních podmínek musí nyní povinně zapracovat informace o možnosti využít při případném sporu mimosoudního řešení, a to včetně kontaktu na příslušný subjekt (ČOI). Dále bude prodávající povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.
Česká obchodní inspekce předpokládá, že o nový způsob řešení sporů bude mezi spotřebiteli velký zájem. Celé řízení bude bezplatné, případné související náklady si strany uhradí samy.

Související článek:
Novela zákona o ochraně spotřebitele

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.