Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela vysokoškolského zákona

Na Univerzitě Karlově, největší české vysoké škole, a na některých dalších vysokých školách začne zítra, tedy 1. října 2016, oficiálně nový akademický rok. Díky novele č. 137/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, přináší akademický rok 2016/2017 několik změn. Novela nabyla účinnosti 1. září 2016 a mimo jiné mění např. způsob udělování akreditací a podmínky pro odebírání neoprávněně získaných titulů.

Novela č. 137/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je poměrně rozsáhlá a v průběhu jejího projednávání v Poslanecké sněmovně k ní byly podány desítky pozměňovacích návrhů. Asi největší změnou v celém vysokoškolském zákoně je zcela nový systém udělování akreditací. Tato pravomoc nově náleží Národnímu akreditačnímu úřadu, který nahradí dosavadní akreditační komisi. Nový akreditační úřad bude, na rozdíl od akreditační komise, vydávat přímo povolení, nikoliv jen doporučení Ministerstvu školství. Povolení se již nebude vydávat pro konkrétní studijní obor, ale pro celou oblast a jednotlivé obory si pak vysoké školy budu vypisovat samy. Kvůli vyšší nezávislosti nového Národního akreditačního úřadu nesmí předseda a místopředsedové jeho patnáctičlenné rady vykonávat placenou nebo neplacenou funkci na žádné z vysokých škol.
Novela č. 137/2016 Sb. také upravuje odebírání vysokoškolských titulů, které byly neoprávněně získány např. plagiátorstvím nebo jiným úmyslným jednáním proti dobrým mravům, případně úmyslným trestným činem. Sociální stipendia se podle původního vládního návrhu měla zvýšit z 1620 korun na 2100 korun, nakonec ale poslanci schválili variantu, podle níž bude sociální stipendium ve výši jedné čtvrtiny minimální mzdy. V tomto akademickém roce tedy podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách studenti pobírající sociální stipendium obdrží po zákonném zaokrouhlení 2480 korun měsíčně. Zvýšily se také některé správní poplatky, jako např. poplatek za přijetí žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebo poplatek za povolení působení zahraniční vysoké školy nebo její pobočky v ČR.
Některé z mnoha navržených změn Poslanecká sněmovna neschválila, profesory tak i nadále bude jmenovat prezident republiky a omezena nebyla ani praxe tzv. létajících profesorů, kteří učí na více vysokých školách současně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.