Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela služebního zákona

Ve Sbírce zákonů vyšla na začátku tohoto týdne novela č. 26/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služební zákon. Díky novele budou moci velvyslanci zůstat ve státní službě i po překročení 70 let věku. Novela č. 26/2016 Sb. přináší i další změny v zahraniční službě, účinnosti nabyla dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 25. ledna 2016.

Podle současného znění § 74 odst. 1) písm. h) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, musí skončit služební poměr státního zaměstnance bez výjimky vždy 31. prosince kalendářního roku, v němž dovršil věk 70 let. Praxe však ukázala, že v diplomatických službách, které také spadají pod služební zákon, je aplikace tohoto ustanovení problematická. Na základě výše uvedeného znění zákona měly již k 31. 12. 2015 skončit na svých postech dvě české velvyslankyně, a to Eva Filipi v Sýrii a Livia Klausová na Slovensku. Zejména odvolání české velvyslankyně v Sýrii se jevilo jako "nediplomatické" v situaci, kdy mnoho spojeneckých zemí v oblasti zmítané válkou nemá své vlastní ambasadory a Filipi v případě potřeby reprezentuje v Sýrii i zájmy občanů zemí EU a USA.
Proti odvolání velvyslankyně Evy Filipi z Damašku se již dříve vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Novela č. 26/2016 Sb. vkládá do služebního zákona výjimku z věkového limitu pro státní zaměstnance na služebních místech vedoucích zastupitelského úřadu. Diplomaté, kteří během svého funkčního období dovrší věk 70 let, budou moci misi dokončit. Úprava ale nebude platit zpětně, na Evu Filipi a Livii Klausovou se tak vztahovat nebude. S oběma velvyslankyněmi, jejichž mise měla podle služebního zákona skončit k 31. 12. 2015, uzavřelo Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen MZV) dohodu o provedení práce. Filipi i Klausová na toto řešení přistoupily, i když situace, kdy diplomat pro svou vlast pracuje na základě dohody o provedení práce, je značně nestandardní a ojedinělá.
Diplomaté ale novelou získají i další výjimky ze služebního zákona. Nově bude možné obsadit služební místo na zastupitelském úřadě rodinným příslušníkem státního zaměstnance k výkonu zahraniční služby, i když tento rodinný příslušník nebude sám státním zaměstnancem. V takovém případě s ním bude uzavřen pracovní poměr na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů.
Pracovníci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany budou moci být vysíláni k výkonu zahraniční služby i bez svého souhlasu, a to nejvýše na půl roku jednou za pět let.
Po ukončení výkonu zahraniční služby bude možné státního zaměstnance zařadit po dobu nejvýše 2 let k výkonu služby na volné služební místo, s výjimkou služebního místa představeného. Po tuto dobu nebude povinen vykonat zvláštní část úřednické zkoušky pro příslušný obor služby.
Ministerstvo zahraničních věcí také nebude muset vypisovat výběrová řízení na uvolněná služební místa po diplomatech, kteří byli vysláni k výkonu zahraniční služby. Výběrové řízení bude muset MZV vypsat, jen pokud půjde o místo představeného.
Státní zaměstnanci, kteří budou vysláni do zahraniční služby ze služebního místa představeného, se po dobu 3 let po návratu z mise budou moci hlásit do výběrových řízení na jejich původní služební místo, ze kterého byli vysláni k výkonu zahraniční služby.
Vyslání k výkonu zahraniční služby může být nově důvodem ke zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státního zaměstnance.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.