Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o dani z nemovitých věcí

Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 23/2015 Sb. už v lednu 2015. Jejím hlavním cílem je zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Původně měla novela platit už od začátku roku 2015, legislativní proces ale trval déle, a tak byla její účinnost s výjimkou jednoho ustanovení posunuta o jeden rok na 1. leden 2016. Ministerstvo financí proto nyní vydalo informaci o změnách daně z nemovitých věcí v roce 2016.

Novela č. 23/2015 Sb. upřesňuje například vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek. Nově se zavádí pojem zdanitelná jednotka, půjde o dokončenou nebo užívanou jednotku. Nově se také vymezuje pojem stavební pozemek, tím bude pozemek určený k zastavění, na němž není zdanitelná stavba. Dalším upřesněním je definice zpevněné plochy pozemku, nově se bude jednat i o vlečky, bazény nebo nádrže částečně zapuštěné v pozemku, pokud nejsou zdanitelnou stavbou ani výrobkem plnícím funkci stavby.
Novela zákona upravuje zdanění pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nově bude jasně definováno, kdy takový pozemek není předmětem daní. Zdanění spoluvlastnických podílů na pozemcích u jednotek v budovách, které nejsou bytovými domy, zůstane v režimu zdanění v rámci daně z pozemků.
Upravuje a zpřesňuje se také terminologie, nově se např. daň nebude vyměřovat, ale stanovovat.
Omezeno bude osvobození od daně u pozemků ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí. Od daně z budov i pozemků budou nadále osvobozeny pozemky a budovy ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví obcí, pokud leží v jejich katastru. Podobně budou osvobozeny budovy a související pozemky u církví nebo škol. Pokud ale bude na pozemku zřízeno právo stavby, pozemky přestanou být osvobozeny.
Schvalování novely č. 23/2015 Sb. trvalo déle, než se původně předpokládalo. Mimo jiné i proto, že se poslanci novelou museli zabývat dvakrát. Senátoři totiž navrhli dvě podstatné změny, které byly následně Poslaneckou sněmovnou akceptovány. Šlo o vrácení výjimky týkající se rybníků do zákona a o odstranění přílišné tvrdosti u jednoho ustanovení.
Podle stávajícího znění zákona č. 338/1992 Sb. nejsou rybníky předmětem daně s výjimkou rybníků určených k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Dani tak podléhají asi 3 % všech rybníků. Podle původně navrhované změny se měla daň vztahovat na všechny rybníky s povoleným chovem ryb, tedy i na ty, kde stát z důvodu ochrany přírody a krajiny nařizuje omezení intenzivního chovu ryb. Takové vodní plochy by podle původního návrhu, i přes státem omezené podnikání, podléhaly dani z nemovitostí, čímž by se mohla snížit konkurenceschopnost tuzemských sladkovodních ryb. Díky pozměňovacímu návrhu senátorů tak zůstane v zákoně zachována původní úprava.
Druhou senátní změnou byla platnost ustanovení odstraňujícího tvrdost zákona již ode dne vyhlášení, tedy od 5. 2. 2015, nikoliv až od 1. 1. 2016. Konkrétně se jednalo o nově vložený § 15a, který zní:
"Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně."
Všechna ostatní ustanovení novely ale nabyla účinnosti až k 1. lednu 2016, proto Ministerstvo financí vydalo 31. 12. 2015 informaci o změnách daně z nemovitých věcí v roce 2016. Informace shrnuje novinky v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, a rozděluje je podle toho, zda ukládají poplatníkovi povinnost podat nové daňové přiznání na rok 2016 či nikoliv.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.