Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku

Ve Sbírce zákonů vyšlo tento týden nařízení vlády č. 351/2015 Sb.,  o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů, tzv. nařízení o úpravě náhrady. Nařízení č. 351/2015 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 21. prosince 2015. Náhrady upravené podle tohoto nařízení budou zaměstnancům nebo pozůstalým příslušet od 1. ledna 2016. Jak se již stalo zvykem, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje stejně jako důchody, letos tedy o 40 korun.

Náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jsou určeny zaměstnancům, kteří mají po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání snížený příjem. Náhrada dorovnává tento snížený příjem, případně invalidní důchod vyplácený při uznání invalidity, do výše průměrného výdělku před vznikem škody. Tato náhrada pak přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Náležitosti náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jsou podrobně uvedeny v § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Dojde-li ke smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen vyplácet pozůstalým náhradu na výživu pozůstalých podle § 271h zákoníku práce. Náhrada je vyplácena pozůstalým, které zemřelý zaměstnanec vyživoval nebo byl povinen vyživovat. Náhrada nákladů se poskytuje ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud jde o jednu pozůstalou osobu, a ve výši 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud je poskytována více osobám.
Protože však průměrný výdělek, ze kterého byla příslušná náhrada vypočítána, ztrácí působením inflace svou původní hodnotu, jsou náhrady pravidelně valorizovány. V posledních letech jsou tyto náhrady upravovány shodně s důchody. Pro náhrady za ztrátu na výdělku však na rozdíl od důchodů neexistuje žádná zákonná povinnost valorizace. Pouze v § 271u zákoníku práce je v ustanovení odstavce 2 řečeno, že vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, upraví nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Toto zmocnění se vztahuje i na úpravu náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady přiznané před 31. prosincem 2015 se tak od 1. ledna 2016 zvýší o 40 korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.