Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Drobné opravy v bytě

Ve Sbírce zákonů vyšlo ke konci listopadu nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Tímto nařízením, které vláda projednala a schválila už koncem října, se provádí § 2257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nařízení č. 308/2015 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve svém § 2257 říká, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. pojmy „běžná údržba“ a „drobné opravy“ podrobně vymezuje.
Běžnou údržbou bytu se podle § 2 nového nařízení vlády č. 308/2015 Sb. rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje a kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.
Co všechno se pokládá za drobné opravy, vyjmenovává podrobně § 4 vládního nařízení č. 308/2015 Sb.:
§ 4
Drobné opravy podle věcného vymezení
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují
  1. opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  2. opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu,
  3. opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu,
  4. výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  5. opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,
  6. opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty,
  7. opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
  8. opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení,
  9. výměny drobných součástí předmětů uvedených v písmenech g) a h).

Kromě oprav uvedených v citovaném § 4 nařízení se za drobné opravy považují také další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1 000 Kč. Pokud součet nákladů za všechny drobné opravy v bytě přesáhne v jednom kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se už nepovažují za drobné opravy. Podlahovou plochou bytu se v tomto případě rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi (např. dřevěné nebo drátěné kóje), a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se do plochy bytu započítává pouze jednou polovinou.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.