Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud k poplatkům v nemocnicích

Soudci Ústavního soudci nedávno rozhodli ve dvou případech týkajících se regulačních poplatků ve zdravotnictví. První případ se týká oprávněnosti exekučního vymáhání neuhrazených starších poplatků za pobyt v nemocnici. Druhý případ řešil vymáhání poplatků od nezletilých pacientů a soudci jasně řekli, že nemocnice nesmí poplatky vymáhat od dětí, ale pouze od jejich zákonných zástupců.

Starší poplatky
V tomto případě soudci vyhověli stížnosti Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a vyslovili se k časovým účinkům svého staršího nálezu. Nemocnice po svém pacientovi vymáhala dluh vzniklý v roce 2008 neuhrazením regulačních poplatků, které tehdy činily 60 korun za den pobytu v nemocnici. Pacient se bránil tím, že regulační poplatky za pobyt v nemocnici byly později koncem roku 2013 Ústavním soudem zrušeny jako neústavní, a tudíž nelze vymáhat dluh založený na neústavním předpisu. Ústavní soud ve svém nynějším rozhodnutí uvedl, že jeho starší nález se už týkal zvýšené stokorunové sazby, kterou pokládal za nepřiměřeně vysokou, zatímco šedesátikorunový poplatek v minulosti za protiústavní nepovažoval. A protože dluh vznikl na šedesátikorunovém poplatku, který nebyl považován za protiústavní, je jeho nynější exekuční vymáhání oprávněné. Své rozhodnutí soudci shrnuli do níže uvedené právní věty.
Plný text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 491/15 je dostupný zde.
Právní věta: Pokud vznikl poskytovateli zdravotní péče nárok na regulační poplatek ve výši 60 Kč za den poskytování péče podle § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 30. 11. 2011, pak nárok na zaplacení a případné vymožení tohoto regulačního poplatku nezanikl ani vydáním nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013, ani okamžikem, kdy bylo v důsledku odložené účinnosti tohoto nálezu samo pozdější znění ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., stanovící od 1. 12. 2011 poplatek ve výši 100 Kč za den, zrušeno jako protiústavní.

Poplatky za děti
Tímto nálezem Ústavní soud upřesnil znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Stejně jako předchozí případ, i tento se týkal dluhu vzniklého v době před zrušením poplatků za pobyt v nemocnici. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se chtěla domoci práva vymáhat dlužnou částku po nezletilé pacientce, protože její zákonný zástupce přistupoval k dluhu netečně. Nemocnice poukazovala na znění § 16a odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého je poplatky povinen hradit zdravotnickému zařízení „pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce“. Již obvodní soud toto ustanovení vyložil tak, že vylučovací spojka „anebo“ nedává možnost volby, naopak znamená, že v případě, že má pojištěnec zákonného zástupce, pak je plátcem právě on. Soudci Ústavního soudu dospěli ke stejnému závěru a uvedli, že soudy nejsou absolutně vázány doslovným zněním zákonného ustanovení, pokud pro to mají závažné důvody. V tomto konkrétním případě je třeba respektovat Úmluvu o právech dítěte, podle níž rodiče nebo jiné osoby, které se o dítě starají, nesou v rámci svých schopností a finančních možností základní odpovědnost za zabezpečení životních podmínek nezbytných pro rozvoj dítěte. Podle rozhodnutí Ústavního soudu by tedy úhrada regulačního poplatku neměla být vymáhána po osobě, která byla v době vzniku povinnosti jeho úhrady nezletilá, tato povinnost stíhá výlučně zákonného zástupce nezletilé osoby.
Úplné znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 728/15 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.