Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o Hasičském záchranném sboru ČR

Senát schválil zcela nový zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky. Zákonem bude nahrazena současná právní úprava postavení a působnosti hasičského záchranného sboru, která je díky novelizacím značně roztříštěná. Protože z původního zákona o Hasičském základním sboru zbylo již jen "torzo", ustoupila vláda od záměru jeho další novelizace a předložila Parlamentu vládní návrh zcela nového zákona. Zákon byl tento týden doručen k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude 1. ledna 2016.

Nový zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky zcela ruší původní zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, z nějž díky novelizacím zbylo už jen několik ustanovení. Nový zákon přehledně a věcně upravuje postavení a organizaci Hasičského záchranného sboru (HSZ). Zákon nepřináší výrazné změny, jeho hlavním přínosem je právě ucelenost. Organizační struktura hasičského sboru zůstává stejná, jen Hasičský útvar ochrany Pražského hradu se nově stane organizační částí generálního ředitelství. Hasiči budou i nadále podle zákona chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
Zákon také nově pamatuje i na jednotky dobrovolných hasičů, které podle § 10 jsou buď zcela, nebo zčásti začleněny do odřadu civilní obrany, který je určen k plnění úkolů za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Zlepší se i dotační možnosti pro dobrovolné hasiče.
Nový zákon v § 28 jasně definuje, že hasiči mohou vstupovat do obydlí při důvodném podezření, že je ohrožen život nebo je vážně ohroženo zdraví člověka nebo hrozí škoda na majetku, která by mohla přesáhnout částku 50 000 Kč. Pokud tomu nebudou bránit okolnosti, zajistí si příslušník HSZ při vstupu do obydlí přítomnost nezúčastněné osoby a následně vždy bez zbytečného odkladu vyrozumí o vstupu do obydlí Policii České republiky. Hasiči také budou mít pravomoc žádat potřebné informace z rejstříků veřejné správy a povedou seznam lidí, kteří používají zvláštní způsob tísňového volání. O zařazení do tohoto seznamu mohou žádat např. zdravotně postižení.
Novinkou je také zvýšení pokuty za neoprávněné nošení hasičského stejnokroje ze současných 3 tisíc korun na 10 tisíc korun. Hasiči ale při splnění zákonných podmínek získají průkaz, který je bude opravňovat k nošení služebního stejnokroje při vhodných příležitostech i po skončení služebního poměru. Díky pozměňovacím návrhům se do zákona dostala i ustanovení týkající se kontrol a revizí komínů, možnost poskytovat služby autoškoly i ostatním složkám záchranného systému nebo přednostní přijímání podnikových hasičů do Hasičského záchranného sboru České republiky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.