Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Služební zákon a osoba blízká

Podle § 43 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služebního zákona, nesmějí být státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými, zařazeni ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole. Ministerstvo vnitra zveřejnilo odpovědi na často kladené dotazy ke služebnímu zákonu a v tomto dokumentu mimo jiné definuje pojem "osoba blízká" pro účely služebního zákona.

Zákon o státní službě svým § 43 zakazuje zařazení osob blízkých tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole. Mohou spolu ale pracovat např. jako spolupracovníci, nebo mohou působit v různých odděleních apod. Pro potřeby služebního zákona bude podle Ministerstva vnitra vycházet pojem "osoba blízká" z definice uvedené v občanském zákoníku, konkrétně v § 22 odstavci 1, který říká:
"Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí."
Za příbuzné v řadě přímé se považují osoby, které pocházejí jedna od druhé, jako např. otec a syn, děd a jeho vnuk, praděd a pravnuk. Nerozlišuje se přitom, zda jejich příbuzenství je založeno na pokrevním poutu nebo bylo založeno uměle osvojením. Stejně tak u sourozenců je lhostejné, zda jde o pokrevní příbuzenství nebo umělé (vzniklé osvojením). Švagrovství je definováno v § 774 občanského zákoníku a jde o právní poměr mezi jedním z manželů a příbuznými druhého manžela. Běžně se výrazem švagr a švagrová označují jen sourozenci manžela a jejich manželé, podle občanského zákoníku jde ale o širší okruh osob. Sešvagření osob vzniká uzavřením manželství, přičemž v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Pokud je tedy někdo osobou blízkou jednoho z manželů, je osobou blízkou i pro druhého z manželů, protože vztah vznikl sešvagřením.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.