Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Státní služba a jiná výdělečná činnost

Ministerstvo vnitra zveřejnilo stanovisko k § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služebního zákona. Podle § 81 odstavce 1 služebního zákona nesmí být státní zaměstnanec členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost. Podle § 81 odstavce 2 může státní zaměstnanec vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu. Stanovisko poskytuje výklad pojmů "jiná výdělečná činnost" a "členství v řídících a kontrolních orgánech obchodních korporací".

Ze znění § 81 odstavce 1 služebního zákona je jasné, že zákaz členství v řídících nebo kontrolních orgánech se vztahuje jen na obchodní korporace provozující podnikatelskou činnost. Zákaz se tedy nevztahuje na obchodní korporace založené za účelem správy vlastního majetku (veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti) ani na společnosti založené za jiným než podnikatelským účelem, které fakticky nepodnikají. Účast v takových obchodních korporacích, ani členství v jejich řídících a kontrolních orgánech není zakázána a ani nepodléhá písemnému souhlasu služebního orgánu dle § 81 odst. 2 zákona o státní službě. Členství v orgánech podnikající společnosti je zakázáno, problematická ale může být i pouhá účast státního zaměstnance v podnikající obchodní korporaci. Jinou výdělečnou činností se pak rozumí aktivní činnost zaměstnance za účelem získání výdělku bez ohledu na to, zda jde o činnost vykonávanou v pracovněprávním nebo v občanskoprávním vztahu, nebo zda jde o podnikání na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění dle zvláštních právních předpisů. Výkon jiné výdělečné činnosti pak musí státní zaměstnanec ve lhůtě 3 měsíců (§ 197) ode dne vzniku služebního poměru ukončit nebo požádat příslušný služební orgán o souhlas s výkonem této činnosti (§ 81 odst. 2).

§ 81
 (1) Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem; vyslaný státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu, je povinen prosazovat jeho zájmy a nesmí od příslušné obchodní korporace pobírat odměnu, nestanoví-li zákon jinak. Zákaz pobírat odměnu trvá i v době po skončení služebního poměru.
(2) Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu; toto omezení neplatí v případech podle § 64 a 65 a při výkonu vazby. Toto omezení se rovněž nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, na činnost znalce nebo tlumočníka vykonávanou podle jiného zákona pro soud nebo jiný správní úřad než ten, ve kterém vykonává službu, na činnost v poradních orgánech vlády a jejich orgánech, činnost v poradních nebo jiných orgánech ústředního správního úřadu nebo ve zvláštních orgánech, které podle jiného zákona vykonávají státní správu, a na správu vlastního majetku.

Stanovisko se podrobně zabývá jednotlivými případy s následujícími závěry:
 • účast státního zaměstnance ve veřejné obchodní společnosti a v komanditní společnosti založených za účelem podnikání nelze vyloučit, avšak podléhá předchozímu souhlasu služebního orgánu s výkonem jiné výdělečné činnosti než služby;
 • účast státního zaměstnance ve společnosti s ručením omezeným provozující podnikatelskou činnost obecně vyloučit nelze, podléhá ale předchozímu souhlasu služebního orgánu s výkonem jiné výdělečné činnosti než služby;
 • státní zaměstnanec nesmí být členem dozorčí rady společnosti s ručením omezeným;
 • účast státních zaměstnanců v akciových společnostech provozujících podnikatelskou činnost (tj. právo vlastnit akcie) nelze vyloučit, avšak podléhá předchozímu souhlasu služebního orgánu s výkonem jiné výdělečné činnosti než služby;
 • výjimkou jsou vlastníci akcií, jejichž hodnota není způsobilá ovlivnit chování akciové společnosti (např. akcie pocházející z kupónové privatizace) - tito vlastníci nejsou povinni žádat o souhlas s jinou výdělečnou činností;
 • členství státních zaměstnanců v představenstvu, dozorčí radě nebo ve správní radě akciové společnosti provozující podnikatelskou činnost se zapovídá;
 • účast státních zaměstnanců v družstvech založených za účelem podnikání (tj. právo vlastnit družstevní podíl) nelze vyloučit, avšak podléhá předchozímu souhlasu služebního orgánu s výkonem jiné výdělečné činnosti než služby;
 • členství v představenstvu, resp. funkce předsedy družstva a členství v kontrolní komisi družstva založeného za účelem podnikání jsou státnímu zaměstnanci zapovězeny;
 • členství v bytovém družstvu, ani členství v představenstvu a v kontrolní komisi bytového družstva není v žádném rozporu s § 81 zákona o státní službě;
 • členství v orgánech společenství vlastníků nebo správcovství v bytovém domě nepodléhá souhlasu služebního orgánu pouze v tom případě, kdy zaměstnanec v příslušném době vlastní bytovou jednotku;
 • výkon činnosti prokuristy nepodléhá zákazu podle § 81 odstavce 1 služebního zákona, ale pokud je činnost vykonávána za odměnu, podléhá předchozímu souhlasu služebního orgánu ve smyslu ustanovení § 81 odstavce 2 zákona o státní službě;
 • funkce likvidátora obchodní korporace se státnímu zaměstnanci zapovídá;
 • podniká-li státní zaměstnanec na základě živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona, je povinen tuto činnost ukončit nebo požádat služební orgán o udělení souhlasu, a to do 3 měsíců po vzniku služebního poměru;
 • výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva územního samosprávného celku, člena orgánu zastupitelstva nebo rady územního samosprávného celku, člena zvláštního orgánu kraje není státnímu zaměstnanci zapovězen a nepodléhá souhlasu služebního orgánu, a to ani v případě, že státnímu zaměstnanci náleží za výkon funkce odměna;
 • účast ve spolcích, nadacích, nadačních fondech, ústavech, sociálních družstvech a obecně prospěšných společnostech nepodléhá úpravě dané zákonem o státní službě;
 • v případě výroby většího množství elektřiny, než odpovídá vlastní potřebě, je státní zaměstnanec povinen tuto činnost ukončit nebo žádat služební orgán o udělení souhlasu;
 • pěstounství a poručenství nepodléhá souhlasu služebního orgánu ve smyslu ustanovení § 81 odstavce 2 zákona o státní službě.
Plné znění stanoviska k § 81 služebního zákona najdete zde.

Související články:
Služební zákon
Služební zákon - stanovisko k § 80
Volno pro státní úředníky
Služební hodnocení státních zaměstnanců
Překlopení do státní služby k 1. 7. 2015

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.