Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodloužení lhůty k projednání přestupků a zvýšení pokut

V srpnu jsme psali o novele č. 204/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, jejímž hlavním cílem je budoucí zřízení centrálního registru přestupků. Novela č. 204/2015 Sb. nabude jako celek účinnosti až 1. října 2016, některá její ustanovení ale začala platit už od 1. října 2015. Jednou ze změn, která již nabyla účinnosti, je prodloužení lhůty k projednání přestupků z jednoho roku na dva roky.

Podle dosavadního znění § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nebylo možné přestupek projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Během této jednoroční lhůty přitom muselo být rozhodnutí o přestupku nejen vydáno, ale muselo také nabýt právní moci. Správní orgány si ale na délku lhůty stěžovaly, protože často nebylo možné v řízení pokračovat z různých důvodů nezaviněných příslušným správním orgánem. Jednoroční lhůta stanovená k projednání přestupku byla prekluzivní, a proto ji nebylo možné prodlužovat o dobu, kdy bylo řízení zastaveno. Do běhu této lhůty se nezapočítávala pouze doba, po kterou bylo pro tentýž skutek vedeno trestní řízení. V praxi tak mnoho přestupkových řízení nebylo ve stanovené jednoroční lhůtě řádně ukončeno pravomocným rozhodnutím.
Z výše uvedených důvodů je novelou č. 204/2015 Sb. s platností od 1. 10. 2015 doplněno znění § 20 zákona o přestupcích. Podle novelizovaného znění bude možné jednoroční lhůtu za stanovených okolností přerušit. Konečná lhůta, po jejímž uběhnutí odpovědnost za přestupek zanikne, je nově stanovena na dva roky od spáchání přestupku. Jednoroční lhůtu bude možné přerušit zahájením řízení o přestupku, vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný uznán vinným nebo doručením příkazu o uložení pokuty, pokud je vydání takového příkazu prvním úkonem v řízení. Každý z těchto uvedených úkonů běh lhůty přeruší a tímto přerušením začne běh nové lhůty pro projednání přestupku. V praxi tak např. jednoroční lhůta poběží ode dne spáchání přestupku, následně ale bude přerušena zahájením řízení a od zahájení řízení poběží nová jednoroční lhůta. Konkrétně tedy podle typu řízení bude jednoroční lhůta znovu zahájena doručením oznámení o zahájení řízení účastníkovi nebo např. doručením předmětného návrhu věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (způsob zahájení řízení upravuje správní řád). Celkově však nesmí uplynout dva roky od spáchání přestupku, tím je ošetřeno, aby v důsledku opakovaných přerušení nebylo řízení protahováno nad přijatelnou míru. I po novelizaci platí, že do žádné z těchto lhůt se nezapočítává doba, po kterou je pro tentýž skutek vedeno trestní řízení.
Novelou č. 204/2015 Sb. se od 1. října 2015 také výrazně zvýšily pokuty za přestupky. Například v běžném blokovém řízení je nyní možné uložit pokutu až do výše 5 tisíc korun, namísto původní tisícikoruny. V příkazním řízení bude možné ukládat pokuty nově až do výše 10 tisíc korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.