Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny školského zákona od 1. 9. 2015

Rozsáhlá novela školského zákona vyšla pod č. 82/2015 Sb. již v dubnu letošního roku a účinnosti nabyla 1. května 2015. Některé změny ale na základě přechodných ustanovení novely začaly platit až včera, tedy 1. září 2015. Dnešní článek je stručným přehledem toho, co je ve školském zákoně nového právě od 1. září 2015.

O novele č. 82/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon, jsme psali v samostatném článku v době, kdy vyšla ve Sbírce zákonů. Dnes přinášíme přehled novinek, které novela zavedla s účinností od 1. září 2015.

Změny ve školském zákoně platné od 1. 9. 2015:
  • Novým zněním § 32 odst. 2 školského zákona se od 1. 9. 2015 ve školách a školských zařízeních zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, měla společnou vyhláškou stanovit ministerstva školství a zdravotnictví. Zákaz je ale v této chvíli poněkud "bezzubý", protože avizovaná vyhláška dosud nebyla zpracována.
  • Novela č. 82/2015 Sb. rozšiřuje možnost zřídit na školách přípravné ročníky, nově by do nich mohly chodit všechny děti, jejichž rodiče o to budou mít zájem, přednostně pak děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Dosud mohly do nultých ročníků chodit jenom děti sociálně znevýhodněné.
  • Ředitel školy může nově stanovit, že pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž lze stanovit i pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturity. Ředitel může tuto variantu povolit za podmínek stanovených novou vyhláškou č. 214/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
  • Do § 171 školského zákona byly doplněny podmínky a náležitosti pro vykonání státní zkoušky z grafických disciplín, kterými jsou psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopis a stenotypistika.
  • Na základě přechodných ustanovení novely č. 82/2015 Sb. se bezúplatnost předškolního vzdělávání po dobu jednoho školního roku podle § 123 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. vztahuje poprvé na děti, které se poprvé vzdělávají v posledním ročníku mateřské školy ve školním roce 2015/2016.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.