Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Jedním z předpisů, které byly minulý týden zveřejněny ve Sbírce zákonů, je i novela č. 222/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Novela č. 222/2015 Sb. reaguje na požadavky EU a má zlepšit možnosti přístupu občanů k informacím ve veřejném sektoru. Účinnosti novela nabyla dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 10. září 2015.

Právo na informace je dáno článkem 17 odstavcem 1 Listiny základních práv a svobod, omezeno pak může být podle čl. 17 odst. 4 jen v případech nezbytných pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Postup uplatnění práva na informace je pak v české legislativě popsán v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádat o informace může podle § 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. každá fyzická i právnická osoba. Subjekty, které mají povinnost informace poskytnout, jsou podle § 2 státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, a dále pak subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy.
Novela č. 222/2015 Sb. zapracovává do zákona č. 106/1999 Sb. nové požadavky z aktuálních evropských předpisů. Do zákona se novelou doplňují definice nových forem poskytnutí informace, a to strojově čitelný formát, otevřený formát, otevřená formální norma a metadata. Úřady nově získají možnost poskytnout informaci odkazem na již zveřejněnou informaci, obvykle tedy odkazem na internetovou stránku, kde se požadované informace nacházejí. Možnost úřadů žádat úhradu za poskytované informace zůstala nezměněna, nově ale úřady budou mít povinnost informovat žadatele o tom, že proti výši požadované částky mohou podat stížnost.
Novela č. 222/2015 Sb. prošla předem důkladným připomínkovacím řízením, a proto ve Sněmovně i v Senátu již byla schválena v původním vládou navrženém znění. Jedinou úpravou, kterou poslanci ve vládním návrhu udělali, bylo posunutí účinnosti novely z původně navrženého 1. července 2015 na den vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.