Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o prevenci závažných havárií

Ve Sbírce zákonů vyšel tento měsíc zcela nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, tzv. zákon o prevenci závažných havárií. Zákon č. 224/2015 Sb. ruší a plně nahrazuje dosavadní zákon č. 59/2006 Sb., který už nevyhovoval aktuální evropské legislativě. Nový zákon nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy 1. října 2015. Ve stejný den začne platit také pět nových souvisejících vyhlášek.

Nový zákon č. 224/2015 Sb. zapracovává aktuální evropské předpisy, zejména pak směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2012/18/EU, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Právě díky evropské legislativě se nově bude zákon o prevenci závažných havárií týkat i podzemních zásobníků plynu, kterých je v ČR osm. Závažné havárie se v ČR řeší průměrně jednou za rok, nejvíce jich je při živelních pohromách, např. při povodních. Celkově se zákon týká asi 200 objektů, v nichž se nacházejí nebezpečné látky.
Zákon č. 224/2015 Sb. zavádí systém zpracování bezpečnostních dokumentů a proces jejich schvalování. Nově již dokumentaci nebude schvalovat Ministerstvo životního prostředí, které bude plnit úlohu odvolacího orgánu. Rozhodovacím orgánem bude krajský úřad, který ale bude muset povinně nechat zpracovat posudek předložené bezpečnostní dokumentace u Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Na základě tohoto odborného posudku pak krajský úřad dokumentaci schválí nebo neschválí. Schválení dokumentace bude podléhat správním poplatkům ve výši od 15 do 60 tisíc korun, z těchto poplatků budou kraje hradit náklady spojené s posouzením dokumentace.
Zákon č. 224/2015 Sb. také řeší přístup veřejnosti k informacím o rizicích spojených s nebezpečnými látkami umístěnými v objektech. Informace o objektech, v nichž jsou nebezpečné látky umístěny, bude možné získat postupem podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 
Společně s novým zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzv. zákonem o prevenci závažných havárií, vyšlo ve Sbírce zákonů také pět nových souvisejících vyhlášek:
  • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B;
  • vyhláška Ministerstva vnitra č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře;
  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku;
  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie;
  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole.
Zákon o prevenci závažných havárií i všechny výše uvedené související vyhlášky nabudou účinnosti 1. října 2015.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.