Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové rekreační produkty v občanském zákoníku

Senát minulý týden schválil novelu občanského zákoníku, která detailně upravuje způsob pronajímání, prodeje či výměny nových rekreačních produktů. Jde např. o timesharing a jiné dlouhodobé rekreační produkty. Novelu musí ještě podepsat prezident, platit by měla od 23. února 2011.

Novela je transpozicí evropské směrnice č. 2008/122/ES, o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně. Do zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, se novelou vkládají nové paragrafy 58 až 71, které upravují tyto dosud nedostatečně právně ošetřené nové rekreační produkty.
Jde např. o timesharing, tedy o smlouvu, která spotřebiteli umožní v předem stanovených termínech užívat nějakou budovu nebo apartmán a to po delší dobu. V praxi se smlouvy uzavírají na tři a více let, novelizovaný občanský zákoník se dotkne smluv uzavřených na dobu delší než 1 rok. K dohodnutému pronájmu mohou být poskytovány i některé výhody, pak jde o kompletní rekreační produkt. Rekreačním produktem, který novelizace řeší, je i účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převádět právo užívat ubytovací zařízení a s ním spojené služby.
Novela přináší vyšší ochranu spotřebitelům, v tomto případě tedy turistům. Asi nejvýznamnější novinkou je povinnost připravit podle volby spotřebitele smlouvu v jazyce členského státu EU, v němž má spotřebitel trvalé bydliště nebo je jeho státním příslušníkem. Musí ale jít o úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor. V tomto jazyce musí také spotřebitel obdržet veškeré potřebné informace včetně práva odstoupit od smlouvy a délky lhůty pro odstoupení.
Velká pozornost je věnována odstoupení od smlouvy a stanovení lhůty, během níž je možné bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, aniž by na základě toho vznikly jakékoli náklady. Lhůta se podle novely bude prodlužovat v případě, že spotřebitel neobdrží veškeré povinné informace nebo nedostane písemnou smlouvu v alespoň jednom vyhotovení. Základní lhůta, po kterou je možné od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, je 14 dní.
Z důvodu lepší ochrany spotřebitele bude také zakázáno přijímat od spotřebitele jakékoliv zálohy před vypršením lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Novela kromě občanského zákoníku mění také zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Tyto související změny mimo jiné např. jasně zakazují prezentovat dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.