Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna daňového řádu a některých souvisejících zákonů

Senát včera schválil novelu daňového řádu a některých souvisejících zákonů. Jedná se spíše o technickou novelu odstraňující drobné nedostatky a chyby původního textu. Zákon nyní musí podepsat prezident Václav Klaus, platit začne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce předpisů.

Novela obsahuje opravy některých jazykových nepřesností, aby se předešlo výkladovým nejasnostem. Věcných změn je v ní opravdu jen několik. Novela mění deset zákonů, i v ostatních předpisech jde ale spíše o technické úpravy, např. o implementaci nového pojmu "finanční ředitelství".

Změny v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu:
  • Prokurista bude oprávněn jednat jménem právnické osoby samostatně, pokud mu taková prokura bude udělena. Nebude již zahrnut mezi zástupce.
  • Odpadne dokládání přijetí plné moci zmocněncem.
  • Nová plná moc bude konzumovat dosavadní plnou moc, která tak nebude muset být výslovně vypovězena. Pokud se nová plná moc týká pouze některých úkonů, pro ostatní úkony zůstává v platnosti původní plná moc.
  • Žádost o prodloužení lhůty se bude považovat za kladně vyřízenou, pokud správce daně nerozhodne do doby, o níž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel. Rozhodující je ta podmínka, která nastane dříve.
  • Nově se zaplacená částka daně použije nejprve na úhradu nedoplatků na dani, poté na úhradu splatné daně a pak teprve na nedoplatky na příslušenství daně.
  • Mezi náklady exekuce se nově nebude řadit úrok z prodlení, pokud k jeho vzniku došlo až po nařízení daňové exekuce.

Mezi další novelizované předpisy patří například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Díky této novelizaci se správní poplatek za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu snižuje z 300 Kč na 100 Kč. Ruší se také zpoplatnění přijetí žádosti o prodloužení lhůty.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.