Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Koeficienty k dani z nemovitostí

Česká daňová správa zveřejnila přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1. 1. 2011. Pět tabulek tvoří celostátní přehled zákonných koeficientů, v šesté tabulce lze najít místní koeficient.

V první tabulce jsou koeficienty pro stanovení daně ze stavebních pozemků podle § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Koeficient je uveden přímo v zákoně a je odstupňován podle velikosti obce od hodnoty 1,0 do hodnoty 4,5. Obec ale může vyhláškou tento koeficient upravit, a to buď o jeden stupeň směrem nahoru, nebo až o tři stupně směrem dolů. Nejvyšší koeficient 4,5, který platí pro Prahu, lze zvýšit na hodnotu 5,0, což Magistrát hlavního města využil.
V tabulce je uveden záznam pouze u obcí, které vyhlásili hodnotu koeficientu odlišnou od § 6 odst. 4 zákona.

V druhé a třetí tabulce jsou uvedeny hodnoty koeficientů pro byty, nebytové prostory, obytné domy a stavby tvořící jejich příslušenství. Tyto koeficienty jsou uvedeny v § 11 odst. 3 písmeno a) zákona o dani z nemovitostí. Stejně jako koeficienty pro stavební pozemky jsou odstupňovány podle velikosti obce, která je může ještě upravit. V tabulkách jsou opět uvedeny pouze obce, které vyhlásily koeficient odlišný od základní hodnoty uvedené v zákoně.

Ve čtvrté tabulce je uveden seznam staveb a rodinných domů sloužících individuální rekreaci, které se nacházejí v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí. Pro uvedené stavby a jejich příslušenství platí podle § 11 odst. 4 zákona koeficient, který je vždy v hodnotě 2,0.

Pátá tabulka je seznamem obcí, které podle § 11 odst. 3 písmeno b) zákona o dani z nemovitostí uplatnily koeficient 1,5 na rekreační domy, garáže a stavby či jednotky sloužící pro podnikatelskou činnost.

V poslední tabulce jsou záznamy obcí, které stanovily pro nemovitosti na svém území místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí. Hodnota koeficientu může být 2, 3, 4 nebo 5. Místní koeficient se nevztahuje ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Všechny tabulky najdete na webových stránkách Ministerstva financí, vzhledem k jejich nepřehlednosti ale někdy bývá jednodušší zjistit si hodnoty koeficientů na příslušném finančním úřadě.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.